ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یعقوب ابدالی، سیدعباس رجایی، (1398). تعیین مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، 1-16. magiran.com/p2088749
Yaghob Abdali, Seyd Abas Rajaei , (2020). Determining the components of physical resilience in the residential texture of Bojnourd City using Moran’s I spatial autocorrelation, Research and Urban Planning, 10(39), 1-16. magiran.com/p2088749
یعقوب ابدالی، سیدعباس رجایی، تعیین مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1398؛ 10(39): 1-16. magiran.com/p2088749
Yaghob Abdali, Seyd Abas Rajaei , Determining the components of physical resilience in the residential texture of Bojnourd City using Moran’s I spatial autocorrelation, Research and Urban Planning, 2020; 10(39): 1-16. magiran.com/p2088749
یعقوب ابدالی، سیدعباس رجایی، "تعیین مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 10، شماره 39 (1398): 1-16. magiran.com/p2088749
Yaghob Abdali, Seyd Abas Rajaei , "Determining the components of physical resilience in the residential texture of Bojnourd City using Moran’s I spatial autocorrelation", Research and Urban Planning 10, no.39 (2020): 1-16. magiran.com/p2088749
یعقوب ابدالی، سیدعباس رجایی، (1398). 'تعیین مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، صص.1-16. magiran.com/p2088749
Yaghob Abdali, Seyd Abas Rajaei , (2020). 'Determining the components of physical resilience in the residential texture of Bojnourd City using Moran’s I spatial autocorrelation', Research and Urban Planning, 10(39), pp.1-16. magiran.com/p2088749
یعقوب ابدالی؛ سیدعباس رجایی. "تعیین مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10 ،39 ، 1398، 1-16. magiran.com/p2088749
Yaghob Abdali; Seyd Abas Rajaei . "Determining the components of physical resilience in the residential texture of Bojnourd City using Moran’s I spatial autocorrelation", Research and Urban Planning, 10, 39, 2020, 1-16. magiran.com/p2088749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال