به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، مهدی حسین پور، اکبر حمیدی، (1398). تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، 17-32. magiran.com/p2088750
Hasan Hekmatniya , Mirnajaf Mosavi, Mahdi Hoseinpour, Akbar Hamidi, (2020). Analysis of the status of safety indicators for regional and urban park(Conditions: Urmia City), Research and Urban Planning, 10(39), 17-32. magiran.com/p2088750
حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، مهدی حسین پور، اکبر حمیدی، تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1398؛ 10(39): 17-32. magiran.com/p2088750
Hasan Hekmatniya , Mirnajaf Mosavi, Mahdi Hoseinpour, Akbar Hamidi, Analysis of the status of safety indicators for regional and urban park(Conditions: Urmia City), Research and Urban Planning, 2020; 10(39): 17-32. magiran.com/p2088750
حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، مهدی حسین پور، اکبر حمیدی، "تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 10، شماره 39 (1398): 17-32. magiran.com/p2088750
Hasan Hekmatniya , Mirnajaf Mosavi, Mahdi Hoseinpour, Akbar Hamidi, "Analysis of the status of safety indicators for regional and urban park(Conditions: Urmia City)", Research and Urban Planning 10, no.39 (2020): 17-32. magiran.com/p2088750
حسن حکمت نیا، میرنجف موسوی، مهدی حسین پور، اکبر حمیدی، (1398). 'تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، صص.17-32. magiran.com/p2088750
Hasan Hekmatniya , Mirnajaf Mosavi, Mahdi Hoseinpour, Akbar Hamidi, (2020). 'Analysis of the status of safety indicators for regional and urban park(Conditions: Urmia City)', Research and Urban Planning, 10(39), pp.17-32. magiran.com/p2088750
حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ مهدی حسین پور؛ اکبر حمیدی. "تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10 ،39 ، 1398، 17-32. magiran.com/p2088750
Hasan Hekmatniya ; Mirnajaf Mosavi; Mahdi Hoseinpour; Akbar Hamidi. "Analysis of the status of safety indicators for regional and urban park(Conditions: Urmia City)", Research and Urban Planning, 10, 39, 2020, 17-32. magiran.com/p2088750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال