ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه طالشی انبوهی، اسماعیل آقائی زاده، مریم جعفری مهرآبادی، (1398). تحلیل ساختاری زیست پذیری بافت های فرسوده شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: بافت فرسوده منطقه یک شهر قزوین)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، 117-134. magiran.com/p2088757
Marziye Taleshi Anbohi , Esmaeil Aghaeizade, Maryam Jafari Mehrabadi, (2020). Structural analysis of Livability of Urban Deteriorated Textures with a Futuristic Approach(Case study: Deteriorated Texture of region 1 of Qazvin City), Research and Urban Planning, 10(39), 117-134. magiran.com/p2088757
مرضیه طالشی انبوهی، اسماعیل آقائی زاده، مریم جعفری مهرآبادی، تحلیل ساختاری زیست پذیری بافت های فرسوده شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: بافت فرسوده منطقه یک شهر قزوین). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1398؛ 10(39): 117-134. magiran.com/p2088757
Marziye Taleshi Anbohi , Esmaeil Aghaeizade, Maryam Jafari Mehrabadi, Structural analysis of Livability of Urban Deteriorated Textures with a Futuristic Approach(Case study: Deteriorated Texture of region 1 of Qazvin City), Research and Urban Planning, 2020; 10(39): 117-134. magiran.com/p2088757
مرضیه طالشی انبوهی، اسماعیل آقائی زاده، مریم جعفری مهرآبادی، "تحلیل ساختاری زیست پذیری بافت های فرسوده شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: بافت فرسوده منطقه یک شهر قزوین)"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 10، شماره 39 (1398): 117-134. magiran.com/p2088757
Marziye Taleshi Anbohi , Esmaeil Aghaeizade, Maryam Jafari Mehrabadi, "Structural analysis of Livability of Urban Deteriorated Textures with a Futuristic Approach(Case study: Deteriorated Texture of region 1 of Qazvin City)", Research and Urban Planning 10, no.39 (2020): 117-134. magiran.com/p2088757
مرضیه طالشی انبوهی، اسماعیل آقائی زاده، مریم جعفری مهرآبادی، (1398). 'تحلیل ساختاری زیست پذیری بافت های فرسوده شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: بافت فرسوده منطقه یک شهر قزوین)'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، صص.117-134. magiran.com/p2088757
Marziye Taleshi Anbohi , Esmaeil Aghaeizade, Maryam Jafari Mehrabadi, (2020). 'Structural analysis of Livability of Urban Deteriorated Textures with a Futuristic Approach(Case study: Deteriorated Texture of region 1 of Qazvin City)', Research and Urban Planning, 10(39), pp.117-134. magiran.com/p2088757
مرضیه طالشی انبوهی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی. "تحلیل ساختاری زیست پذیری بافت های فرسوده شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: بافت فرسوده منطقه یک شهر قزوین)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10 ،39 ، 1398، 117-134. magiran.com/p2088757
Marziye Taleshi Anbohi ; Esmaeil Aghaeizade; Maryam Jafari Mehrabadi. "Structural analysis of Livability of Urban Deteriorated Textures with a Futuristic Approach(Case study: Deteriorated Texture of region 1 of Qazvin City)", Research and Urban Planning, 10, 39, 2020, 117-134. magiran.com/p2088757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال