ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم معمری، محمد فرخ زاد، یاسین صیاد سالار، (1398). سنجش شاخص های کالبدی- فضایی در مساکن شهری گرگان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، 135-144. magiran.com/p2088758
Ebrahim Moameri, Mohammad Farrokhzad , Yasin Sayyad Salar, (2020). Measuring physical indicators of urban housing (Case Study: Gorgan), Research and Urban Planning, 10(39), 135-144. magiran.com/p2088758
ابراهیم معمری، محمد فرخ زاد، یاسین صیاد سالار، سنجش شاخص های کالبدی- فضایی در مساکن شهری گرگان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1398؛ 10(39): 135-144. magiran.com/p2088758
Ebrahim Moameri, Mohammad Farrokhzad , Yasin Sayyad Salar, Measuring physical indicators of urban housing (Case Study: Gorgan), Research and Urban Planning, 2020; 10(39): 135-144. magiran.com/p2088758
ابراهیم معمری، محمد فرخ زاد، یاسین صیاد سالار، "سنجش شاخص های کالبدی- فضایی در مساکن شهری گرگان"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 10، شماره 39 (1398): 135-144. magiran.com/p2088758
Ebrahim Moameri, Mohammad Farrokhzad , Yasin Sayyad Salar, "Measuring physical indicators of urban housing (Case Study: Gorgan)", Research and Urban Planning 10, no.39 (2020): 135-144. magiran.com/p2088758
ابراهیم معمری، محمد فرخ زاد، یاسین صیاد سالار، (1398). 'سنجش شاخص های کالبدی- فضایی در مساکن شهری گرگان'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، صص.135-144. magiran.com/p2088758
Ebrahim Moameri, Mohammad Farrokhzad , Yasin Sayyad Salar, (2020). 'Measuring physical indicators of urban housing (Case Study: Gorgan)', Research and Urban Planning, 10(39), pp.135-144. magiran.com/p2088758
ابراهیم معمری؛ محمد فرخ زاد؛ یاسین صیاد سالار. "سنجش شاخص های کالبدی- فضایی در مساکن شهری گرگان". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10 ،39 ، 1398، 135-144. magiran.com/p2088758
Ebrahim Moameri; Mohammad Farrokhzad ; Yasin Sayyad Salar. "Measuring physical indicators of urban housing (Case Study: Gorgan)", Research and Urban Planning, 10, 39, 2020, 135-144. magiran.com/p2088758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال