ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا صحراکار، کیانوش ذاکرحقیقی، (1398). تحلیلی بر اثرگذاری کیفیت محیط کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان (نمونه موردی: میدان بابا طاهر همدان)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، 145-156. magiran.com/p2088759
Neda Sahrakar, Kianoosh Zakerhaghighi , (2020). Explain the effect of physical environment quality on behavior patterns(Case Study: Baba Taher Hamadan Square), Research and Urban Planning, 10(39), 145-156. magiran.com/p2088759
ندا صحراکار، کیانوش ذاکرحقیقی، تحلیلی بر اثرگذاری کیفیت محیط کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان (نمونه موردی: میدان بابا طاهر همدان). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1398؛ 10(39): 145-156. magiran.com/p2088759
Neda Sahrakar, Kianoosh Zakerhaghighi , Explain the effect of physical environment quality on behavior patterns(Case Study: Baba Taher Hamadan Square), Research and Urban Planning, 2020; 10(39): 145-156. magiran.com/p2088759
ندا صحراکار، کیانوش ذاکرحقیقی، "تحلیلی بر اثرگذاری کیفیت محیط کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان (نمونه موردی: میدان بابا طاهر همدان)"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 10، شماره 39 (1398): 145-156. magiran.com/p2088759
Neda Sahrakar, Kianoosh Zakerhaghighi , "Explain the effect of physical environment quality on behavior patterns(Case Study: Baba Taher Hamadan Square)", Research and Urban Planning 10, no.39 (2020): 145-156. magiran.com/p2088759
ندا صحراکار، کیانوش ذاکرحقیقی، (1398). 'تحلیلی بر اثرگذاری کیفیت محیط کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان (نمونه موردی: میدان بابا طاهر همدان)'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، صص.145-156. magiran.com/p2088759
Neda Sahrakar, Kianoosh Zakerhaghighi , (2020). 'Explain the effect of physical environment quality on behavior patterns(Case Study: Baba Taher Hamadan Square)', Research and Urban Planning, 10(39), pp.145-156. magiran.com/p2088759
ندا صحراکار؛ کیانوش ذاکرحقیقی. "تحلیلی بر اثرگذاری کیفیت محیط کالبدی بر الگوهای رفتاری شهروندان (نمونه موردی: میدان بابا طاهر همدان)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10 ،39 ، 1398، 145-156. magiran.com/p2088759
Neda Sahrakar; Kianoosh Zakerhaghighi . "Explain the effect of physical environment quality on behavior patterns(Case Study: Baba Taher Hamadan Square)", Research and Urban Planning, 10, 39, 2020, 145-156. magiran.com/p2088759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال