ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا نوروزی، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی، (1398). سناریوپردازی آینده نظام استانداردسازی ایران در حوزه فناوری تولید، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 18(55)، 113-140. magiran.com/p2088799
Reza Norozy, Samereh Shojaei , Roohalla Samiee, Parviz Saeedi, (2020). Scenario Planning for the Future of the Iranian Standardization System in the Field of Production Technology, Organizational Culture Management, 18(55), 113-140. magiran.com/p2088799
رضا نوروزی، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی، سناریوپردازی آینده نظام استانداردسازی ایران در حوزه فناوری تولید. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 1398؛ 18(55): 113-140. magiran.com/p2088799
Reza Norozy, Samereh Shojaei , Roohalla Samiee, Parviz Saeedi, Scenario Planning for the Future of the Iranian Standardization System in the Field of Production Technology, Organizational Culture Management, 2020; 18(55): 113-140. magiran.com/p2088799
رضا نوروزی، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی، "سناریوپردازی آینده نظام استانداردسازی ایران در حوزه فناوری تولید"، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 18، شماره 55 (1398): 113-140. magiran.com/p2088799
Reza Norozy, Samereh Shojaei , Roohalla Samiee, Parviz Saeedi, "Scenario Planning for the Future of the Iranian Standardization System in the Field of Production Technology", Organizational Culture Management 18, no.55 (2020): 113-140. magiran.com/p2088799
رضا نوروزی، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی، (1398). 'سناریوپردازی آینده نظام استانداردسازی ایران در حوزه فناوری تولید'، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 18(55)، صص.113-140. magiran.com/p2088799
Reza Norozy, Samereh Shojaei , Roohalla Samiee, Parviz Saeedi, (2020). 'Scenario Planning for the Future of the Iranian Standardization System in the Field of Production Technology', Organizational Culture Management, 18(55), pp.113-140. magiran.com/p2088799
رضا نوروزی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ پرویز سعیدی. "سناریوپردازی آینده نظام استانداردسازی ایران در حوزه فناوری تولید". مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 18 ،55 ، 1398، 113-140. magiran.com/p2088799
Reza Norozy; Samereh Shojaei ; Roohalla Samiee; Parviz Saeedi. "Scenario Planning for the Future of the Iranian Standardization System in the Field of Production Technology", Organizational Culture Management, 18, 55, 2020, 113-140. magiran.com/p2088799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال