ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اردلان ذوالفقاران، فریبرز عباسی، محمد جلینی، محمد کریمی، (1398). بررسی علل کاهش آبدهی قنوات و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)، نشریه آب و توسعه پایدار، 6(2)، 77-80. magiran.com/p2088923
Ardalan zolfagharan, Fariborz Abbasi, Mohammad Joleini, Mohammad Karimi, (2020). Investigation of Qanats Discharge Reduction and Adaptive Strategy to It (Case Study: Khorasan Razavi Province), Journal of Water and Sustainable Development, 6(2), 77-80. magiran.com/p2088923
اردلان ذوالفقاران، فریبرز عباسی، محمد جلینی، محمد کریمی، بررسی علل کاهش آبدهی قنوات و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی). نشریه آب و توسعه پایدار، 1398؛ 6(2): 77-80. magiran.com/p2088923
Ardalan zolfagharan, Fariborz Abbasi, Mohammad Joleini, Mohammad Karimi, Investigation of Qanats Discharge Reduction and Adaptive Strategy to It (Case Study: Khorasan Razavi Province), Journal of Water and Sustainable Development, 2020; 6(2): 77-80. magiran.com/p2088923
اردلان ذوالفقاران، فریبرز عباسی، محمد جلینی، محمد کریمی، "بررسی علل کاهش آبدهی قنوات و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)"، نشریه آب و توسعه پایدار 6، شماره 2 (1398): 77-80. magiran.com/p2088923
Ardalan zolfagharan, Fariborz Abbasi, Mohammad Joleini, Mohammad Karimi, "Investigation of Qanats Discharge Reduction and Adaptive Strategy to It (Case Study: Khorasan Razavi Province)", Journal of Water and Sustainable Development 6, no.2 (2020): 77-80. magiran.com/p2088923
اردلان ذوالفقاران، فریبرز عباسی، محمد جلینی، محمد کریمی، (1398). 'بررسی علل کاهش آبدهی قنوات و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)'، نشریه آب و توسعه پایدار، 6(2)، صص.77-80. magiran.com/p2088923
Ardalan zolfagharan, Fariborz Abbasi, Mohammad Joleini, Mohammad Karimi, (2020). 'Investigation of Qanats Discharge Reduction and Adaptive Strategy to It (Case Study: Khorasan Razavi Province)', Journal of Water and Sustainable Development, 6(2), pp.77-80. magiran.com/p2088923
اردلان ذوالفقاران؛ فریبرز عباسی؛ محمد جلینی؛ محمد کریمی. "بررسی علل کاهش آبدهی قنوات و راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)". نشریه آب و توسعه پایدار، 6 ،2 ، 1398، 77-80. magiran.com/p2088923
Ardalan zolfagharan; Fariborz Abbasi; Mohammad Joleini; Mohammad Karimi. "Investigation of Qanats Discharge Reduction and Adaptive Strategy to It (Case Study: Khorasan Razavi Province)", Journal of Water and Sustainable Development, 6, 2, 2020, 77-80. magiran.com/p2088923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال