ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی حسینی، مصطفی جعفری، پیمان اخوان، (1398). بررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات)، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(7)، 1-39. magiran.com/p2088933
Seied Mahdi Hoseini, Mostafa Jafari , Peyman Akhavan, (2020). Feasibility Survey the Risk-Taking Due to the Knowledge Sharing Process for the Knowledge-Based Organization (Case Study: An Organization in Field of Information Technology), Journal of Srtategic Managment of Oraganizatio Knowledge, 2(7), 1-39. magiran.com/p2088933
سید مهدی حسینی، مصطفی جعفری، پیمان اخوان، بررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1398؛ 2(7): 1-39. magiran.com/p2088933
Seied Mahdi Hoseini, Mostafa Jafari , Peyman Akhavan, Feasibility Survey the Risk-Taking Due to the Knowledge Sharing Process for the Knowledge-Based Organization (Case Study: An Organization in Field of Information Technology), Journal of Srtategic Managment of Oraganizatio Knowledge, 2020; 2(7): 1-39. magiran.com/p2088933
سید مهدی حسینی، مصطفی جعفری، پیمان اخوان، "بررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات)"، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2، شماره 7 (1398): 1-39. magiran.com/p2088933
Seied Mahdi Hoseini, Mostafa Jafari , Peyman Akhavan, "Feasibility Survey the Risk-Taking Due to the Knowledge Sharing Process for the Knowledge-Based Organization (Case Study: An Organization in Field of Information Technology)", Journal of Srtategic Managment of Oraganizatio Knowledge 2, no.7 (2020): 1-39. magiran.com/p2088933
سید مهدی حسینی، مصطفی جعفری، پیمان اخوان، (1398). 'بررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات)'، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2(7)، صص.1-39. magiran.com/p2088933
Seied Mahdi Hoseini, Mostafa Jafari , Peyman Akhavan, (2020). 'Feasibility Survey the Risk-Taking Due to the Knowledge Sharing Process for the Knowledge-Based Organization (Case Study: An Organization in Field of Information Technology)', Journal of Srtategic Managment of Oraganizatio Knowledge, 2(7), pp.1-39. magiran.com/p2088933
سید مهدی حسینی؛ مصطفی جعفری؛ پیمان اخوان. "بررسی امکان ریسک آفرینی فرایند اشتراک دانش در سازمان های دانش محور (نمونه پژوهش: یک سازمان دانش محور در حوزه فناوری اطلاعات)". فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 2 ،7 ، 1398، 1-39. magiran.com/p2088933
Seied Mahdi Hoseini; Mostafa Jafari ; Peyman Akhavan. "Feasibility Survey the Risk-Taking Due to the Knowledge Sharing Process for the Knowledge-Based Organization (Case Study: An Organization in Field of Information Technology)", Journal of Srtategic Managment of Oraganizatio Knowledge, 2, 7, 2020, 1-39. magiran.com/p2088933
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال