ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه نامدار، علی اکبر عنابستانی، محمدرحیم رهنما، سعیدرضا اکبریان رونیزی، (1398). تاثیر سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی روستاییان جنوب استان فارس، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(36)، 83-106. magiran.com/p2088944
Mahboubeh Namdar, Aliakbar Anabestani , Mohammad Rahim Rahnama, Saied Reza Akbarian Rounizi, (2020). The Effect of the International Immigrants' Remittance on the Life Quality of the Southern Residents of Fars Province, Journal of Zonal Planing, 9(36), 83-106. magiran.com/p2088944
محبوبه نامدار، علی اکبر عنابستانی، محمدرحیم رهنما، سعیدرضا اکبریان رونیزی، تاثیر سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی روستاییان جنوب استان فارس. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 1398؛ 9(36): 83-106. magiran.com/p2088944
Mahboubeh Namdar, Aliakbar Anabestani , Mohammad Rahim Rahnama, Saied Reza Akbarian Rounizi, The Effect of the International Immigrants' Remittance on the Life Quality of the Southern Residents of Fars Province, Journal of Zonal Planing, 2020; 9(36): 83-106. magiran.com/p2088944
محبوبه نامدار، علی اکبر عنابستانی، محمدرحیم رهنما، سعیدرضا اکبریان رونیزی، "تاثیر سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی روستاییان جنوب استان فارس"، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 9، شماره 36 (1398): 83-106. magiran.com/p2088944
Mahboubeh Namdar, Aliakbar Anabestani , Mohammad Rahim Rahnama, Saied Reza Akbarian Rounizi, "The Effect of the International Immigrants' Remittance on the Life Quality of the Southern Residents of Fars Province", Journal of Zonal Planing 9, no.36 (2020): 83-106. magiran.com/p2088944
محبوبه نامدار، علی اکبر عنابستانی، محمدرحیم رهنما، سعیدرضا اکبریان رونیزی، (1398). 'تاثیر سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی روستاییان جنوب استان فارس'، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(36)، صص.83-106. magiran.com/p2088944
Mahboubeh Namdar, Aliakbar Anabestani , Mohammad Rahim Rahnama, Saied Reza Akbarian Rounizi, (2020). 'The Effect of the International Immigrants' Remittance on the Life Quality of the Southern Residents of Fars Province', Journal of Zonal Planing, 9(36), pp.83-106. magiran.com/p2088944
محبوبه نامدار؛ علی اکبر عنابستانی؛ محمدرحیم رهنما؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی. "تاثیر سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی روستاییان جنوب استان فارس". فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9 ،36 ، 1398، 83-106. magiran.com/p2088944
Mahboubeh Namdar; Aliakbar Anabestani ; Mohammad Rahim Rahnama; Saied Reza Akbarian Rounizi. "The Effect of the International Immigrants' Remittance on the Life Quality of the Southern Residents of Fars Province", Journal of Zonal Planing, 9, 36, 2020, 83-106. magiran.com/p2088944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال