ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسدالله کشاورز، محمد آشوری، محمد علی مهدوی ثابت، شهرام ابراهیمی، (1398). تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تاکید بر گذر جرم انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(36)، 197-212. magiran.com/p2088951
Asdollah Keshavarz, Mohammad Ashouri , Mohammadali Mahdavi Sabet, Shahram Ebrahimi, (2020). Balanced development of the criminalization of unauthorized use of water, Journal of Zonal Planing, 9(36), 197-212. magiran.com/p2088951
اسدالله کشاورز، محمد آشوری، محمد علی مهدوی ثابت، شهرام ابراهیمی، تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تاکید بر گذر جرم انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 1398؛ 9(36): 197-212. magiran.com/p2088951
Asdollah Keshavarz, Mohammad Ashouri , Mohammadali Mahdavi Sabet, Shahram Ebrahimi, Balanced development of the criminalization of unauthorized use of water, Journal of Zonal Planing, 2020; 9(36): 197-212. magiran.com/p2088951
اسدالله کشاورز، محمد آشوری، محمد علی مهدوی ثابت، شهرام ابراهیمی، "تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تاکید بر گذر جرم انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب"، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 9، شماره 36 (1398): 197-212. magiran.com/p2088951
Asdollah Keshavarz, Mohammad Ashouri , Mohammadali Mahdavi Sabet, Shahram Ebrahimi, "Balanced development of the criminalization of unauthorized use of water", Journal of Zonal Planing 9, no.36 (2020): 197-212. magiran.com/p2088951
اسدالله کشاورز، محمد آشوری، محمد علی مهدوی ثابت، شهرام ابراهیمی، (1398). 'تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تاکید بر گذر جرم انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب'، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9(36)، صص.197-212. magiran.com/p2088951
Asdollah Keshavarz, Mohammad Ashouri , Mohammadali Mahdavi Sabet, Shahram Ebrahimi, (2020). 'Balanced development of the criminalization of unauthorized use of water', Journal of Zonal Planing, 9(36), pp.197-212. magiran.com/p2088951
اسدالله کشاورز؛ محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ شهرام ابراهیمی. "تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تاکید بر گذر جرم انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب". فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 9 ،36 ، 1398، 197-212. magiran.com/p2088951
Asdollah Keshavarz; Mohammad Ashouri ; Mohammadali Mahdavi Sabet; Shahram Ebrahimi. "Balanced development of the criminalization of unauthorized use of water", Journal of Zonal Planing, 9, 36, 2020, 197-212. magiran.com/p2088951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال