ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی الله حیدرنژاد، (1397). نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 7(14)، 27-54. magiran.com/p2088960
VALIYOLLAH HEIDARNEZHAD , (2018). A Comparative Study of Inherent Dignity and Human Rights in the Holy Quran, , 7(14), 27-54. magiran.com/p2088960
ولی الله حیدرنژاد، نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم. فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 1397؛ 7(14): 27-54. magiran.com/p2088960
VALIYOLLAH HEIDARNEZHAD , A Comparative Study of Inherent Dignity and Human Rights in the Holy Quran, , 2018; 7(14): 27-54. magiran.com/p2088960
ولی الله حیدرنژاد، "نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم"، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی 7، شماره 14 (1397): 27-54. magiran.com/p2088960
VALIYOLLAH HEIDARNEZHAD , "A Comparative Study of Inherent Dignity and Human Rights in the Holy Quran", 7, no.14 (2018): 27-54. magiran.com/p2088960
ولی الله حیدرنژاد، (1397). 'نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم'، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 7(14)، صص.27-54. magiran.com/p2088960
VALIYOLLAH HEIDARNEZHAD , (2018). 'A Comparative Study of Inherent Dignity and Human Rights in the Holy Quran', , 7(14), pp.27-54. magiran.com/p2088960
ولی الله حیدرنژاد. "نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم". فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 7 ،14 ، 1397، 27-54. magiran.com/p2088960
VALIYOLLAH HEIDARNEZHAD . "A Comparative Study of Inherent Dignity and Human Rights in the Holy Quran", , 7, 14, 2018, 27-54. magiran.com/p2088960
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال