ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان بهرامی سامانی، نفیسه خجسته بخت، (1398). تحلیل نیم پارامتری مدل های رگرسیونی برای پاسخ های سری توانی آماسیده صفر با متغیرهای تبیینی گم شده، مجله علوم آماری، 14(1)، 95-112. magiran.com/p2089141
Ehsan Bahrami Samani, Nafeseh Khojasteh Bakht, (2020). Semiparametric Analysis of Regression Models for Zero-Inflated Power Series Responses with Missing Covariate, Journal of Statistical Sciences, 14(1), 95-112. magiran.com/p2089141
احسان بهرامی سامانی، نفیسه خجسته بخت، تحلیل نیم پارامتری مدل های رگرسیونی برای پاسخ های سری توانی آماسیده صفر با متغیرهای تبیینی گم شده. مجله علوم آماری، 1398؛ 14(1): 95-112. magiran.com/p2089141
Ehsan Bahrami Samani, Nafeseh Khojasteh Bakht, Semiparametric Analysis of Regression Models for Zero-Inflated Power Series Responses with Missing Covariate, Journal of Statistical Sciences, 2020; 14(1): 95-112. magiran.com/p2089141
احسان بهرامی سامانی، نفیسه خجسته بخت، "تحلیل نیم پارامتری مدل های رگرسیونی برای پاسخ های سری توانی آماسیده صفر با متغیرهای تبیینی گم شده"، مجله علوم آماری 14، شماره 1 (1398): 95-112. magiran.com/p2089141
Ehsan Bahrami Samani, Nafeseh Khojasteh Bakht, "Semiparametric Analysis of Regression Models for Zero-Inflated Power Series Responses with Missing Covariate", Journal of Statistical Sciences 14, no.1 (2020): 95-112. magiran.com/p2089141
احسان بهرامی سامانی، نفیسه خجسته بخت، (1398). 'تحلیل نیم پارامتری مدل های رگرسیونی برای پاسخ های سری توانی آماسیده صفر با متغیرهای تبیینی گم شده'، مجله علوم آماری، 14(1)، صص.95-112. magiran.com/p2089141
Ehsan Bahrami Samani, Nafeseh Khojasteh Bakht, (2020). 'Semiparametric Analysis of Regression Models for Zero-Inflated Power Series Responses with Missing Covariate', Journal of Statistical Sciences, 14(1), pp.95-112. magiran.com/p2089141
احسان بهرامی سامانی؛ نفیسه خجسته بخت. "تحلیل نیم پارامتری مدل های رگرسیونی برای پاسخ های سری توانی آماسیده صفر با متغیرهای تبیینی گم شده". مجله علوم آماری، 14 ،1 ، 1398، 95-112. magiran.com/p2089141
Ehsan Bahrami Samani; Nafeseh Khojasteh Bakht. "Semiparametric Analysis of Regression Models for Zero-Inflated Power Series Responses with Missing Covariate", Journal of Statistical Sciences, 14, 1, 2020, 95-112. magiran.com/p2089141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال