ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود حسن زاده، سید حمید خدادادحسینی، پرویز احمدی، (1398). عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 6(2)، 90-111. magiran.com/p2089314
Mahmood Hassanzadeh, Hamid Khodadad Hosseini , Parviz Ahmadi, (2020). Inconsistency between Attitude and Purchase Behavior toward Domestic Products (Case Study: Automobile Market), Journal of Consumer Behavior Studies, 6(2), 90-111. magiran.com/p2089314
محمود حسن زاده، سید حمید خدادادحسینی، پرویز احمدی، عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو). مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 1398؛ 6(2): 90-111. magiran.com/p2089314
Mahmood Hassanzadeh, Hamid Khodadad Hosseini , Parviz Ahmadi, Inconsistency between Attitude and Purchase Behavior toward Domestic Products (Case Study: Automobile Market), Journal of Consumer Behavior Studies, 2020; 6(2): 90-111. magiran.com/p2089314
محمود حسن زاده، سید حمید خدادادحسینی، پرویز احمدی، "عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)"، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده 6، شماره 2 (1398): 90-111. magiran.com/p2089314
Mahmood Hassanzadeh, Hamid Khodadad Hosseini , Parviz Ahmadi, "Inconsistency between Attitude and Purchase Behavior toward Domestic Products (Case Study: Automobile Market)", Journal of Consumer Behavior Studies 6, no.2 (2020): 90-111. magiran.com/p2089314
محمود حسن زاده، سید حمید خدادادحسینی، پرویز احمدی، (1398). 'عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)'، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 6(2)، صص.90-111. magiran.com/p2089314
Mahmood Hassanzadeh, Hamid Khodadad Hosseini , Parviz Ahmadi, (2020). 'Inconsistency between Attitude and Purchase Behavior toward Domestic Products (Case Study: Automobile Market)', Journal of Consumer Behavior Studies, 6(2), pp.90-111. magiran.com/p2089314
محمود حسن زاده؛ سید حمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی. "عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)". مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 6 ،2 ، 1398، 90-111. magiran.com/p2089314
Mahmood Hassanzadeh; Hamid Khodadad Hosseini ; Parviz Ahmadi. "Inconsistency between Attitude and Purchase Behavior toward Domestic Products (Case Study: Automobile Market)", Journal of Consumer Behavior Studies, 6, 2, 2020, 90-111. magiran.com/p2089314
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال