ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود دارابی، نسرین عزیزیان کهن، مهرداد محرم زاده، (1398). بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 6(2)، 112-133. magiran.com/p2089315
Masoud Darabi, Nasrin Azizian Kohan , Mehrdad Moharamzadeh, (2020). A study of brainwave processing to evaluate the effectiveness of Nike brand advertising on athletes' decision to buy, Journal of Consumer Behavior Studies, 6(2), 112-133. magiran.com/p2089315
مسعود دارابی، نسرین عزیزیان کهن، مهرداد محرم زاده، بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران. مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 1398؛ 6(2): 112-133. magiran.com/p2089315
Masoud Darabi, Nasrin Azizian Kohan , Mehrdad Moharamzadeh, A study of brainwave processing to evaluate the effectiveness of Nike brand advertising on athletes' decision to buy, Journal of Consumer Behavior Studies, 2020; 6(2): 112-133. magiran.com/p2089315
مسعود دارابی، نسرین عزیزیان کهن، مهرداد محرم زاده، "بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران"، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده 6، شماره 2 (1398): 112-133. magiran.com/p2089315
Masoud Darabi, Nasrin Azizian Kohan , Mehrdad Moharamzadeh, "A study of brainwave processing to evaluate the effectiveness of Nike brand advertising on athletes' decision to buy", Journal of Consumer Behavior Studies 6, no.2 (2020): 112-133. magiran.com/p2089315
مسعود دارابی، نسرین عزیزیان کهن، مهرداد محرم زاده، (1398). 'بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران'، مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 6(2)، صص.112-133. magiran.com/p2089315
Masoud Darabi, Nasrin Azizian Kohan , Mehrdad Moharamzadeh, (2020). 'A study of brainwave processing to evaluate the effectiveness of Nike brand advertising on athletes' decision to buy', Journal of Consumer Behavior Studies, 6(2), pp.112-133. magiran.com/p2089315
مسعود دارابی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده. "بررسی پردازش امواج مغزی جهت ارزیابی کارایی تبلیغات نام نمای نایکی بر تصمیم به خرید ورزشکاران". مجله مطالعات رفتار مصرف کننده، 6 ،2 ، 1398، 112-133. magiran.com/p2089315
Masoud Darabi; Nasrin Azizian Kohan ; Mehrdad Moharamzadeh. "A study of brainwave processing to evaluate the effectiveness of Nike brand advertising on athletes' decision to buy", Journal of Consumer Behavior Studies, 6, 2, 2020, 112-133. magiran.com/p2089315
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال