ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر عابدینی، علی رضا دل افکار، اکبر توحیدلو، (1398). پژوهش تطبیقی عصری بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 24(4)، 73-94. magiran.com/p2089350
Naser Abedini , Alireza Delafkar, Akbar Towhidlou, (2020). A Comparative Research on the Epochality of Understanding the Qur’an from the Viewpoints of Mughniya and Shaltut, Qur'anic Researches, 24(4), 73-94. magiran.com/p2089350
ناصر عابدینی، علی رضا دل افکار، اکبر توحیدلو، پژوهش تطبیقی عصری بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت. فصلنامه پژوهش های قرآنی، 1398؛ 24(4): 73-94. magiran.com/p2089350
Naser Abedini , Alireza Delafkar, Akbar Towhidlou, A Comparative Research on the Epochality of Understanding the Qur’an from the Viewpoints of Mughniya and Shaltut, Qur'anic Researches, 2020; 24(4): 73-94. magiran.com/p2089350
ناصر عابدینی، علی رضا دل افکار، اکبر توحیدلو، "پژوهش تطبیقی عصری بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت"، فصلنامه پژوهش های قرآنی 24، شماره 4 (1398): 73-94. magiran.com/p2089350
Naser Abedini , Alireza Delafkar, Akbar Towhidlou, "A Comparative Research on the Epochality of Understanding the Qur’an from the Viewpoints of Mughniya and Shaltut", Qur'anic Researches 24, no.4 (2020): 73-94. magiran.com/p2089350
ناصر عابدینی، علی رضا دل افکار، اکبر توحیدلو، (1398). 'پژوهش تطبیقی عصری بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت'، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 24(4)، صص.73-94. magiran.com/p2089350
Naser Abedini , Alireza Delafkar, Akbar Towhidlou, (2020). 'A Comparative Research on the Epochality of Understanding the Qur’an from the Viewpoints of Mughniya and Shaltut', Qur'anic Researches, 24(4), pp.73-94. magiran.com/p2089350
ناصر عابدینی؛ علی رضا دل افکار؛ اکبر توحیدلو. "پژوهش تطبیقی عصری بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت". فصلنامه پژوهش های قرآنی، 24 ،4 ، 1398، 73-94. magiran.com/p2089350
Naser Abedini ; Alireza Delafkar; Akbar Towhidlou. "A Comparative Research on the Epochality of Understanding the Qur’an from the Viewpoints of Mughniya and Shaltut", Qur'anic Researches, 24, 4, 2020, 73-94. magiran.com/p2089350
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال