ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرناز یافتیان، سمیه صادقی، (1398). بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 9(2)، 327-340. magiran.com/p2089525
Mehrnaz Yaftian, Somaye Sadeghi , (2020). Earning Management Effects On Nonlinear Relation between Disclosure and Financial Performance, Journal of "Empirical Research in Accounting ", 9(2), 327-340. magiran.com/p2089525
مهرناز یافتیان، سمیه صادقی، بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 1398؛ 9(2): 327-340. magiran.com/p2089525
Mehrnaz Yaftian, Somaye Sadeghi , Earning Management Effects On Nonlinear Relation between Disclosure and Financial Performance, Journal of "Empirical Research in Accounting ", 2020; 9(2): 327-340. magiran.com/p2089525
مهرناز یافتیان، سمیه صادقی، "بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران"، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری 9، شماره 2 (1398): 327-340. magiran.com/p2089525
Mehrnaz Yaftian, Somaye Sadeghi , "Earning Management Effects On Nonlinear Relation between Disclosure and Financial Performance", Journal of "Empirical Research in Accounting " 9, no.2 (2020): 327-340. magiran.com/p2089525
مهرناز یافتیان، سمیه صادقی، (1398). 'بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران'، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 9(2)، صص.327-340. magiran.com/p2089525
Mehrnaz Yaftian, Somaye Sadeghi , (2020). 'Earning Management Effects On Nonlinear Relation between Disclosure and Financial Performance', Journal of "Empirical Research in Accounting ", 9(2), pp.327-340. magiran.com/p2089525
مهرناز یافتیان؛ سمیه صادقی. "بررسی رابطه غیرخطی بین افشا و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران". فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، 9 ،2 ، 1398، 327-340. magiran.com/p2089525
Mehrnaz Yaftian; Somaye Sadeghi . "Earning Management Effects On Nonlinear Relation between Disclosure and Financial Performance", Journal of "Empirical Research in Accounting ", 9, 2, 2020, 327-340. magiran.com/p2089525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال