ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قربانی، علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، (1398). تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 10(1)، 1-28. magiran.com/p2089647
Ali Ghorbani, Aliakbar Anabestani , Hamid Shayan, (2020). Spatial Analysis of the Impact of Social Capital on Changes in Sustainable Development in Rural Areas(Case Study: Bojnourd County), spatial planing, 10(1), 1-28. magiran.com/p2089647
علی قربانی، علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد. فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 1398؛ 10(1): 1-28. magiran.com/p2089647
Ali Ghorbani, Aliakbar Anabestani , Hamid Shayan, Spatial Analysis of the Impact of Social Capital on Changes in Sustainable Development in Rural Areas(Case Study: Bojnourd County), spatial planing, 2020; 10(1): 1-28. magiran.com/p2089647
علی قربانی، علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، "تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد"، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 10، شماره 1 (1398): 1-28. magiran.com/p2089647
Ali Ghorbani, Aliakbar Anabestani , Hamid Shayan, "Spatial Analysis of the Impact of Social Capital on Changes in Sustainable Development in Rural Areas(Case Study: Bojnourd County)", spatial planing 10, no.1 (2020): 1-28. magiran.com/p2089647
علی قربانی، علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، (1398). 'تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد'، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 10(1)، صص.1-28. magiran.com/p2089647
Ali Ghorbani, Aliakbar Anabestani , Hamid Shayan, (2020). 'Spatial Analysis of the Impact of Social Capital on Changes in Sustainable Development in Rural Areas(Case Study: Bojnourd County)', spatial planing, 10(1), pp.1-28. magiran.com/p2089647
علی قربانی؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمید شایان. "تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه های روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد". فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 10 ،1 ، 1398، 1-28. magiran.com/p2089647
Ali Ghorbani; Aliakbar Anabestani ; Hamid Shayan. "Spatial Analysis of the Impact of Social Capital on Changes in Sustainable Development in Rural Areas(Case Study: Bojnourd County)", spatial planing, 10, 1, 2020, 1-28. magiran.com/p2089647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال