ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهبد صیقلانی، تیمور رحمانی، (1397). تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص قیمت مصرف کننده برای آزمون چسبندگی قیمت ها، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 23(142)، 3-22. magiran.com/p2089662
Shahbod Seighalani, Teymur Rahmani, (2018). An Analysis of the Relationship between Monetary Shocks and Inflation Rate of CPI Components for Testing Price Stickiness, The Journal of Planning and Budgeting, 23(142), 3-22. magiran.com/p2089662
شهبد صیقلانی، تیمور رحمانی، تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص قیمت مصرف کننده برای آزمون چسبندگی قیمت ها. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 1397؛ 23(142): 3-22. magiran.com/p2089662
Shahbod Seighalani, Teymur Rahmani, An Analysis of the Relationship between Monetary Shocks and Inflation Rate of CPI Components for Testing Price Stickiness, The Journal of Planning and Budgeting, 2018; 23(142): 3-22. magiran.com/p2089662
شهبد صیقلانی، تیمور رحمانی، "تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص قیمت مصرف کننده برای آزمون چسبندگی قیمت ها"، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 23، شماره 142 (1397): 3-22. magiran.com/p2089662
Shahbod Seighalani, Teymur Rahmani, "An Analysis of the Relationship between Monetary Shocks and Inflation Rate of CPI Components for Testing Price Stickiness", The Journal of Planning and Budgeting 23, no.142 (2018): 3-22. magiran.com/p2089662
شهبد صیقلانی، تیمور رحمانی، (1397). 'تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص قیمت مصرف کننده برای آزمون چسبندگی قیمت ها'، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 23(142)، صص.3-22. magiran.com/p2089662
Shahbod Seighalani, Teymur Rahmani, (2018). 'An Analysis of the Relationship between Monetary Shocks and Inflation Rate of CPI Components for Testing Price Stickiness', The Journal of Planning and Budgeting, 23(142), pp.3-22. magiran.com/p2089662
شهبد صیقلانی؛ تیمور رحمانی. "تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص قیمت مصرف کننده برای آزمون چسبندگی قیمت ها". فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 23 ،142 ، 1397، 3-22. magiran.com/p2089662
Shahbod Seighalani; Teymur Rahmani. "An Analysis of the Relationship between Monetary Shocks and Inflation Rate of CPI Components for Testing Price Stickiness", The Journal of Planning and Budgeting, 23, 142, 2018, 3-22. magiran.com/p2089662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال