ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرالله جعفری خسروآبادی، مینا سالمی، (1398). مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران، نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، 14، 57. magiran.com/p2089749
nasrolah Jafari, mina salemi, (2020). Liability of owners of vehicles with an emphasis on developments in the reform of compulsory insurance law passed in 1395, , 14, 57. magiran.com/p2089749
نصرالله جعفری خسروآبادی، مینا سالمی، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران. نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، 1398؛ 14: 57. magiran.com/p2089749
nasrolah Jafari, mina salemi, Liability of owners of vehicles with an emphasis on developments in the reform of compulsory insurance law passed in 1395, , 2020; 14: 57. magiran.com/p2089749
نصرالله جعفری خسروآبادی، مینا سالمی، "مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران"، نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ،14 (1398): 57. magiran.com/p2089749
nasrolah Jafari, mina salemi, "Liability of owners of vehicles with an emphasis on developments in the reform of compulsory insurance law passed in 1395", no. 14 (2020): 57. magiran.com/p2089749
نصرالله جعفری خسروآبادی، مینا سالمی، (1398). 'مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران'، نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، 14، صص.57. magiran.com/p2089749
nasrolah Jafari, mina salemi, (2020). 'Liability of owners of vehicles with an emphasis on developments in the reform of compulsory insurance law passed in 1395', , 14, pp.57. magiran.com/p2089749
نصرالله جعفری خسروآبادی؛ مینا سالمی. "مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران". نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، 14 ، 1398، 57. magiran.com/p2089749
nasrolah Jafari; mina salemi. "Liability of owners of vehicles with an emphasis on developments in the reform of compulsory insurance law passed in 1395", , 14, 2020, 57. magiran.com/p2089749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال