ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا امیری، گلناز واحدی نوتاش، سارا جلالی فراهانی، مهرداد کریمی، شهرام علمداری، فریدون عزیزی، (1398). ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان تهرانی، فصلنامه اخلاق پزشکی، 13(44)، 4. magiran.com/p2090062
Parisa Amiri, Golnaz Vahedi Notash, Sara Jalali Farahani, Mehrdad Karimi, Shahram Alamdari, Fereidoun Azizi, (2019). The Association between Spiritual Health and Health Related Quality of Life in Tehrani Adults, Journal of Medical Ethics, 13(44), 4. magiran.com/p2090062
پریسا امیری، گلناز واحدی نوتاش، سارا جلالی فراهانی، مهرداد کریمی، شهرام علمداری، فریدون عزیزی، ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان تهرانی. فصلنامه اخلاق پزشکی، 1398؛ 13(44): 4. magiran.com/p2090062
Parisa Amiri, Golnaz Vahedi Notash, Sara Jalali Farahani, Mehrdad Karimi, Shahram Alamdari, Fereidoun Azizi, The Association between Spiritual Health and Health Related Quality of Life in Tehrani Adults, Journal of Medical Ethics, 2019; 13(44): 4. magiran.com/p2090062
پریسا امیری، گلناز واحدی نوتاش، سارا جلالی فراهانی، مهرداد کریمی، شهرام علمداری، فریدون عزیزی، "ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان تهرانی"، فصلنامه اخلاق پزشکی 13، شماره 44 (1398): 4. magiran.com/p2090062
Parisa Amiri, Golnaz Vahedi Notash, Sara Jalali Farahani, Mehrdad Karimi, Shahram Alamdari, Fereidoun Azizi, "The Association between Spiritual Health and Health Related Quality of Life in Tehrani Adults", Journal of Medical Ethics 13, no.44 (2019): 4. magiran.com/p2090062
پریسا امیری، گلناز واحدی نوتاش، سارا جلالی فراهانی، مهرداد کریمی، شهرام علمداری، فریدون عزیزی، (1398). 'ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان تهرانی'، فصلنامه اخلاق پزشکی، 13(44)، صص.4. magiran.com/p2090062
Parisa Amiri, Golnaz Vahedi Notash, Sara Jalali Farahani, Mehrdad Karimi, Shahram Alamdari, Fereidoun Azizi, (2019). 'The Association between Spiritual Health and Health Related Quality of Life in Tehrani Adults', Journal of Medical Ethics, 13(44), pp.4. magiran.com/p2090062
پریسا امیری؛ گلناز واحدی نوتاش؛ سارا جلالی فراهانی؛ مهرداد کریمی؛ شهرام علمداری؛ فریدون عزیزی. "ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بزرگسالان تهرانی". فصلنامه اخلاق پزشکی، 13 ،44 ، 1398، 4. magiran.com/p2090062
Parisa Amiri; Golnaz Vahedi Notash; Sara Jalali Farahani; Mehrdad Karimi; Shahram Alamdari; Fereidoun Azizi. "The Association between Spiritual Health and Health Related Quality of Life in Tehrani Adults", Journal of Medical Ethics, 13, 44, 2019, 4. magiran.com/p2090062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال