ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود وحدت طلب، تورج هاشمی، سمیه قدیم زاده، (1398). مفهوم و زمینه های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری؛ مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف الله، نشریه باغ نظر، 16(81)، 39-52. magiran.com/p2090114
Massud Wahdattalab , Touraj Hashemi, Somayyeh Ghadimzadeh, (2020). The Concept and Aspects of Manifestation of Elegance in Architecture; Case Study: Soltaniyeh Dome and Sheikh Lotfollah Mosque, Bagh-e Nazar, 16(81), 39-52. magiran.com/p2090114
مسعود وحدت طلب، تورج هاشمی، سمیه قدیم زاده، مفهوم و زمینه های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری؛ مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف الله. نشریه باغ نظر، 1398؛ 16(81): 39-52. magiran.com/p2090114
Massud Wahdattalab , Touraj Hashemi, Somayyeh Ghadimzadeh, The Concept and Aspects of Manifestation of Elegance in Architecture; Case Study: Soltaniyeh Dome and Sheikh Lotfollah Mosque, Bagh-e Nazar, 2020; 16(81): 39-52. magiran.com/p2090114
مسعود وحدت طلب، تورج هاشمی، سمیه قدیم زاده، "مفهوم و زمینه های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری؛ مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف الله"، نشریه باغ نظر 16، شماره 81 (1398): 39-52. magiran.com/p2090114
Massud Wahdattalab , Touraj Hashemi, Somayyeh Ghadimzadeh, "The Concept and Aspects of Manifestation of Elegance in Architecture; Case Study: Soltaniyeh Dome and Sheikh Lotfollah Mosque", Bagh-e Nazar 16, no.81 (2020): 39-52. magiran.com/p2090114
مسعود وحدت طلب، تورج هاشمی، سمیه قدیم زاده، (1398). 'مفهوم و زمینه های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری؛ مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف الله'، نشریه باغ نظر، 16(81)، صص.39-52. magiran.com/p2090114
Massud Wahdattalab , Touraj Hashemi, Somayyeh Ghadimzadeh, (2020). 'The Concept and Aspects of Manifestation of Elegance in Architecture; Case Study: Soltaniyeh Dome and Sheikh Lotfollah Mosque', Bagh-e Nazar, 16(81), pp.39-52. magiran.com/p2090114
مسعود وحدت طلب؛ تورج هاشمی؛ سمیه قدیم زاده. "مفهوم و زمینه های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری؛ مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف الله". نشریه باغ نظر، 16 ،81 ، 1398، 39-52. magiran.com/p2090114
Massud Wahdattalab ; Touraj Hashemi; Somayyeh Ghadimzadeh. "The Concept and Aspects of Manifestation of Elegance in Architecture; Case Study: Soltaniyeh Dome and Sheikh Lotfollah Mosque", Bagh-e Nazar, 16, 81, 2020, 39-52. magiran.com/p2090114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال