ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا قدردان مشهدی، محمد راضی جلالی، کاوه عسگری سبز کوهی، (1388). بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 1(2)، 137-141. magiran.com/p2090123
A.Ghadrdan Mashhadi, M.Razi.Jalali, K.Asgari Sabzkohi, (2009). Study of some serum electrolytes (Ca2+, K+ and Mg2+) changes in cattle with traumatic Pericarditis, Journal of Veterinary Laboratory Research, 1(2), 137-141. magiran.com/p2090123
علیرضا قدردان مشهدی، محمد راضی جلالی، کاوه عسگری سبز کوهی، بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای. مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 1388؛ 1(2): 137-141. magiran.com/p2090123
A.Ghadrdan Mashhadi, M.Razi.Jalali, K.Asgari Sabzkohi, Study of some serum electrolytes (Ca2+, K+ and Mg2+) changes in cattle with traumatic Pericarditis, Journal of Veterinary Laboratory Research, 2009; 1(2): 137-141. magiran.com/p2090123
علیرضا قدردان مشهدی، محمد راضی جلالی، کاوه عسگری سبز کوهی، "بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای"، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 1، شماره 2 (1388): 137-141. magiran.com/p2090123
A.Ghadrdan Mashhadi, M.Razi.Jalali, K.Asgari Sabzkohi, "Study of some serum electrolytes (Ca2+, K+ and Mg2+) changes in cattle with traumatic Pericarditis", Journal of Veterinary Laboratory Research 1, no.2 (2009): 137-141. magiran.com/p2090123
علیرضا قدردان مشهدی، محمد راضی جلالی، کاوه عسگری سبز کوهی، (1388). 'بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای'، مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 1(2)، صص.137-141. magiran.com/p2090123
A.Ghadrdan Mashhadi, M.Razi.Jalali, K.Asgari Sabzkohi, (2009). 'Study of some serum electrolytes (Ca2+, K+ and Mg2+) changes in cattle with traumatic Pericarditis', Journal of Veterinary Laboratory Research, 1(2), pp.137-141. magiran.com/p2090123
علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ کاوه عسگری سبز کوهی. "بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای". مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، 1 ،2 ، 1388، 137-141. magiran.com/p2090123
A.Ghadrdan Mashhadi; M.Razi.Jalali; K.Asgari Sabzkohi. "Study of some serum electrolytes (Ca2+, K+ and Mg2+) changes in cattle with traumatic Pericarditis", Journal of Veterinary Laboratory Research, 1, 2, 2009, 137-141. magiran.com/p2090123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال