ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه احمدی افشار، یاسر جعفری خطایلو، (1398). اثر ضد التهابی عصاره اتانولی گیاه فرفیون (euphorbia Myrsinites) در شوک سپتیک القاء شده با لیپوپلی ساکارید در موش های سوری، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(181)، 12-25. magiran.com/p2090173
Somayyeh Ahmadi Afshar, Yaser Jafari Khataylou, (2020). Anti-inflammatory Effect of Ethanolic Extract of Euphorbia myrsinites in Lipopolysaccharide-induced Septic Shock in Mice, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(181), 12-25. magiran.com/p2090173
سمیه احمدی افشار، یاسر جعفری خطایلو، اثر ضد التهابی عصاره اتانولی گیاه فرفیون (euphorbia Myrsinites) در شوک سپتیک القاء شده با لیپوپلی ساکارید در موش های سوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(181): 12-25. magiran.com/p2090173
Somayyeh Ahmadi Afshar, Yaser Jafari Khataylou, Anti-inflammatory Effect of Ethanolic Extract of Euphorbia myrsinites in Lipopolysaccharide-induced Septic Shock in Mice, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 29(181): 12-25. magiran.com/p2090173
سمیه احمدی افشار، یاسر جعفری خطایلو، "اثر ضد التهابی عصاره اتانولی گیاه فرفیون (euphorbia Myrsinites) در شوک سپتیک القاء شده با لیپوپلی ساکارید در موش های سوری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 181 (1398): 12-25. magiran.com/p2090173
Somayyeh Ahmadi Afshar, Yaser Jafari Khataylou, "Anti-inflammatory Effect of Ethanolic Extract of Euphorbia myrsinites in Lipopolysaccharide-induced Septic Shock in Mice", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.181 (2020): 12-25. magiran.com/p2090173
سمیه احمدی افشار، یاسر جعفری خطایلو، (1398). 'اثر ضد التهابی عصاره اتانولی گیاه فرفیون (euphorbia Myrsinites) در شوک سپتیک القاء شده با لیپوپلی ساکارید در موش های سوری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(181)، صص.12-25. magiran.com/p2090173
Somayyeh Ahmadi Afshar, Yaser Jafari Khataylou, (2020). 'Anti-inflammatory Effect of Ethanolic Extract of Euphorbia myrsinites in Lipopolysaccharide-induced Septic Shock in Mice', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(181), pp.12-25. magiran.com/p2090173
سمیه احمدی افشار؛ یاسر جعفری خطایلو. "اثر ضد التهابی عصاره اتانولی گیاه فرفیون (euphorbia Myrsinites) در شوک سپتیک القاء شده با لیپوپلی ساکارید در موش های سوری". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،181 ، 1398، 12-25. magiran.com/p2090173
Somayyeh Ahmadi Afshar; Yaser Jafari Khataylou. "Anti-inflammatory Effect of Ethanolic Extract of Euphorbia myrsinites in Lipopolysaccharide-induced Septic Shock in Mice", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 181, 2020, 12-25. magiran.com/p2090173
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال