ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
المیرا شیرگیر، رضا خیرالدین، مصطفی بهزادفر، (1398). تبیین الگوی مداخله در زیرساخت های سبز شهری با هدف ایجاد تاب آوری اکولوژیک شهری با تاکید بر تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: محله یوسف آباد شهر تهران)، فصلنامه محیط شناسی، 45(3)، 545-565. magiran.com/p2090247
Elmira Shirgir , Reza Kheyroddin, (2019). Developing a pattern for intervention in urban green infrastructures to reach urban ecological resilience to climate change (Case study: Yousef Abad neighborhood in Tehran), Journal of Environmental Studies, 45(3), 545-565. magiran.com/p2090247
المیرا شیرگیر، رضا خیرالدین، مصطفی بهزادفر، تبیین الگوی مداخله در زیرساخت های سبز شهری با هدف ایجاد تاب آوری اکولوژیک شهری با تاکید بر تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: محله یوسف آباد شهر تهران). فصلنامه محیط شناسی، 1398؛ 45(3): 545-565. magiran.com/p2090247
Elmira Shirgir , Reza Kheyroddin, Developing a pattern for intervention in urban green infrastructures to reach urban ecological resilience to climate change (Case study: Yousef Abad neighborhood in Tehran), Journal of Environmental Studies, 2019; 45(3): 545-565. magiran.com/p2090247
المیرا شیرگیر، رضا خیرالدین، مصطفی بهزادفر، "تبیین الگوی مداخله در زیرساخت های سبز شهری با هدف ایجاد تاب آوری اکولوژیک شهری با تاکید بر تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: محله یوسف آباد شهر تهران)"، فصلنامه محیط شناسی 45، شماره 3 (1398): 545-565. magiran.com/p2090247
Elmira Shirgir , Reza Kheyroddin, "Developing a pattern for intervention in urban green infrastructures to reach urban ecological resilience to climate change (Case study: Yousef Abad neighborhood in Tehran)", Journal of Environmental Studies 45, no.3 (2019): 545-565. magiran.com/p2090247
المیرا شیرگیر، رضا خیرالدین، مصطفی بهزادفر، (1398). 'تبیین الگوی مداخله در زیرساخت های سبز شهری با هدف ایجاد تاب آوری اکولوژیک شهری با تاکید بر تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: محله یوسف آباد شهر تهران)'، فصلنامه محیط شناسی، 45(3)، صص.545-565. magiran.com/p2090247
Elmira Shirgir , Reza Kheyroddin, (2019). 'Developing a pattern for intervention in urban green infrastructures to reach urban ecological resilience to climate change (Case study: Yousef Abad neighborhood in Tehran)', Journal of Environmental Studies, 45(3), pp.545-565. magiran.com/p2090247
المیرا شیرگیر؛ رضا خیرالدین؛ مصطفی بهزادفر. "تبیین الگوی مداخله در زیرساخت های سبز شهری با هدف ایجاد تاب آوری اکولوژیک شهری با تاکید بر تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: محله یوسف آباد شهر تهران)". فصلنامه محیط شناسی، 45 ،3 ، 1398، 545-565. magiran.com/p2090247
Elmira Shirgir ; Reza Kheyroddin. "Developing a pattern for intervention in urban green infrastructures to reach urban ecological resilience to climate change (Case study: Yousef Abad neighborhood in Tehran)", Journal of Environmental Studies, 45, 3, 2019, 545-565. magiran.com/p2090247
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال