ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز آشوری موثق، سحر فراغت، مریم فرقدان، سپیده آشوری موثق، (1398). جداسازی، کشت و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسان به سلول های جنسی تمایز یافته، سلول های استخوانی و چربی، مجله علوم پزشکی رازی، 26(186)، 1-9. magiran.com/p2090274
Sanaz Ashouri, Sahar Feraghat, Maryam Farghadan, Sepideh Ashouri Movassagh, (2019). Isolation, culture and differentiation of human spermatogonial stem cells into differentiated germ cells, osteoblasts and adipocytes, Razi Journal of Medical Sciences, 26(186), 1-9. magiran.com/p2090274
ساناز آشوری موثق، سحر فراغت، مریم فرقدان، سپیده آشوری موثق، جداسازی، کشت و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسان به سلول های جنسی تمایز یافته، سلول های استخوانی و چربی. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(186): 1-9. magiran.com/p2090274
Sanaz Ashouri, Sahar Feraghat, Maryam Farghadan, Sepideh Ashouri Movassagh, Isolation, culture and differentiation of human spermatogonial stem cells into differentiated germ cells, osteoblasts and adipocytes, Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 26(186): 1-9. magiran.com/p2090274
ساناز آشوری موثق، سحر فراغت، مریم فرقدان، سپیده آشوری موثق، "جداسازی، کشت و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسان به سلول های جنسی تمایز یافته، سلول های استخوانی و چربی"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 186 (1398): 1-9. magiran.com/p2090274
Sanaz Ashouri, Sahar Feraghat, Maryam Farghadan, Sepideh Ashouri Movassagh, "Isolation, culture and differentiation of human spermatogonial stem cells into differentiated germ cells, osteoblasts and adipocytes", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.186 (2019): 1-9. magiran.com/p2090274
ساناز آشوری موثق، سحر فراغت، مریم فرقدان، سپیده آشوری موثق، (1398). 'جداسازی، کشت و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسان به سلول های جنسی تمایز یافته، سلول های استخوانی و چربی'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(186)، صص.1-9. magiran.com/p2090274
Sanaz Ashouri, Sahar Feraghat, Maryam Farghadan, Sepideh Ashouri Movassagh, (2019). 'Isolation, culture and differentiation of human spermatogonial stem cells into differentiated germ cells, osteoblasts and adipocytes', Razi Journal of Medical Sciences, 26(186), pp.1-9. magiran.com/p2090274
ساناز آشوری موثق؛ سحر فراغت؛ مریم فرقدان؛ سپیده آشوری موثق. "جداسازی، کشت و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسان به سلول های جنسی تمایز یافته، سلول های استخوانی و چربی". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،186 ، 1398، 1-9. magiran.com/p2090274
Sanaz Ashouri; Sahar Feraghat; Maryam Farghadan; Sepideh Ashouri Movassagh. "Isolation, culture and differentiation of human spermatogonial stem cells into differentiated germ cells, osteoblasts and adipocytes", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 186, 2019, 1-9. magiran.com/p2090274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال