ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن عطارد، محمد نریمانی، گودرز صادقی، مجید محمود علیلو، اکبر عطادخت، (1398). تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مجله علوم پزشکی رازی، 26(186)، 47-58. magiran.com/p2090278
Nastaran Otared, Mohammad Narimani, Godarz Sadeghi, Majid Mahmood Alilou, Akbar Atadokht, (2019). Explanation of generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and major depression disorder based on psychopathological model of acceptance and commitment therapy, Razi Journal of Medical Sciences, 26(186), 47-58. magiran.com/p2090278
نسترن عطارد، محمد نریمانی، گودرز صادقی، مجید محمود علیلو، اکبر عطادخت، تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(186): 47-58. magiran.com/p2090278
Nastaran Otared, Mohammad Narimani, Godarz Sadeghi, Majid Mahmood Alilou, Akbar Atadokht, Explanation of generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and major depression disorder based on psychopathological model of acceptance and commitment therapy, Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 26(186): 47-58. magiran.com/p2090278
نسترن عطارد، محمد نریمانی، گودرز صادقی، مجید محمود علیلو، اکبر عطادخت، "تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 186 (1398): 47-58. magiran.com/p2090278
Nastaran Otared, Mohammad Narimani, Godarz Sadeghi, Majid Mahmood Alilou, Akbar Atadokht, "Explanation of generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and major depression disorder based on psychopathological model of acceptance and commitment therapy", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.186 (2019): 47-58. magiran.com/p2090278
نسترن عطارد، محمد نریمانی، گودرز صادقی، مجید محمود علیلو، اکبر عطادخت، (1398). 'تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(186)، صص.47-58. magiran.com/p2090278
Nastaran Otared, Mohammad Narimani, Godarz Sadeghi, Majid Mahmood Alilou, Akbar Atadokht, (2019). 'Explanation of generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and major depression disorder based on psychopathological model of acceptance and commitment therapy', Razi Journal of Medical Sciences, 26(186), pp.47-58. magiran.com/p2090278
نسترن عطارد؛ محمد نریمانی؛ گودرز صادقی؛ مجید محمود علیلو؛ اکبر عطادخت. "تبیین اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال افسردگی اساسی براساس مدل آسیب شناسی روانی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،186 ، 1398، 47-58. magiran.com/p2090278
Nastaran Otared; Mohammad Narimani; Godarz Sadeghi; Majid Mahmood Alilou; Akbar Atadokht. "Explanation of generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and major depression disorder based on psychopathological model of acceptance and commitment therapy", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 186, 2019, 47-58. magiran.com/p2090278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال