ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید کاظم موسوی، رسول یاعلی، عباس بهرام، علی عباسی، (1398). اثر آموزش غیر خطی بر عملکرد سرویس بک هند کوتاه بدمینتون، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(18)، 1-16. magiran.com/p2090427
Seyed Kazem Mousavi, Rasoul Yaali, Abbas Bahram, Ali Abbasi, (2020). Effect of nonlinear pedagogy on the performance of the short backhand serve of badminton ‌, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(18), 1-16. magiran.com/p2090427
سید کاظم موسوی، رسول یاعلی، عباس بهرام، علی عباسی، اثر آموزش غیر خطی بر عملکرد سرویس بک هند کوتاه بدمینتون. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1398؛ 9(18): 1-16. magiran.com/p2090427
Seyed Kazem Mousavi, Rasoul Yaali, Abbas Bahram, Ali Abbasi, Effect of nonlinear pedagogy on the performance of the short backhand serve of badminton ‌, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2020; 9(18): 1-16. magiran.com/p2090427
سید کاظم موسوی، رسول یاعلی، عباس بهرام، علی عباسی، "اثر آموزش غیر خطی بر عملکرد سرویس بک هند کوتاه بدمینتون"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 9، شماره 18 (1398): 1-16. magiran.com/p2090427
Seyed Kazem Mousavi, Rasoul Yaali, Abbas Bahram, Ali Abbasi, "Effect of nonlinear pedagogy on the performance of the short backhand serve of badminton ‌", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior 9, no.18 (2020): 1-16. magiran.com/p2090427
سید کاظم موسوی، رسول یاعلی، عباس بهرام، علی عباسی، (1398). 'اثر آموزش غیر خطی بر عملکرد سرویس بک هند کوتاه بدمینتون'، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9(18)، صص.1-16. magiran.com/p2090427
Seyed Kazem Mousavi, Rasoul Yaali, Abbas Bahram, Ali Abbasi, (2020). 'Effect of nonlinear pedagogy on the performance of the short backhand serve of badminton ‌', Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9(18), pp.1-16. magiran.com/p2090427
سید کاظم موسوی؛ رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ علی عباسی. "اثر آموزش غیر خطی بر عملکرد سرویس بک هند کوتاه بدمینتون". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 9 ،18 ، 1398، 1-16. magiran.com/p2090427
Seyed Kazem Mousavi; Rasoul Yaali; Abbas Bahram; Ali Abbasi. "Effect of nonlinear pedagogy on the performance of the short backhand serve of badminton ‌", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 9, 18, 2020, 1-16. magiran.com/p2090427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال