ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی باقری کشکولی، اصغر ضرابی، میرنجف موسوی، (1398). اولویت بندی عوامل موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 17(1)، 23-51. magiran.com/p2090478
Ali Bagheri Kashkouli, Asghar Zarabi, Mirnajaf Mousavi, (2020). Prioritizing Effective Factors on the Realization of Creative City through Sustainable Development Index Assessment (Case Study: Cities of Yazd Province), Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 17(1), 23-51. magiran.com/p2090478
علی باقری کشکولی، اصغر ضرابی، میرنجف موسوی، اولویت بندی عوامل موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد). نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 1398؛ 17(1): 23-51. magiran.com/p2090478
Ali Bagheri Kashkouli, Asghar Zarabi, Mirnajaf Mousavi, Prioritizing Effective Factors on the Realization of Creative City through Sustainable Development Index Assessment (Case Study: Cities of Yazd Province), Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 2020; 17(1): 23-51. magiran.com/p2090478
علی باقری کشکولی، اصغر ضرابی، میرنجف موسوی، "اولویت بندی عوامل موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)"، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 17، شماره 1 (1398): 23-51. magiran.com/p2090478
Ali Bagheri Kashkouli, Asghar Zarabi, Mirnajaf Mousavi, "Prioritizing Effective Factors on the Realization of Creative City through Sustainable Development Index Assessment (Case Study: Cities of Yazd Province)", Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal 17, no.1 (2020): 23-51. magiran.com/p2090478
علی باقری کشکولی، اصغر ضرابی، میرنجف موسوی، (1398). 'اولویت بندی عوامل موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)'، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 17(1)، صص.23-51. magiran.com/p2090478
Ali Bagheri Kashkouli, Asghar Zarabi, Mirnajaf Mousavi, (2020). 'Prioritizing Effective Factors on the Realization of Creative City through Sustainable Development Index Assessment (Case Study: Cities of Yazd Province)', Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 17(1), pp.23-51. magiran.com/p2090478
علی باقری کشکولی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی. "اولویت بندی عوامل موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)". نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 17 ،1 ، 1398، 23-51. magiran.com/p2090478
Ali Bagheri Kashkouli; Asghar Zarabi; Mirnajaf Mousavi. "Prioritizing Effective Factors on the Realization of Creative City through Sustainable Development Index Assessment (Case Study: Cities of Yazd Province)", Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 17, 1, 2020, 23-51. magiran.com/p2090478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال