ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه ثمری، عیسی محمدی، فضل الله احمدی، (1398). تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی درمانی، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(4)، 222-230. magiran.com/p2090574
Banafshe Samari, Eisa Mohammadi, Fazlollah Ahmadi, (2019). Effect of Healing Program on Quality of Life in Chemotherapy Patients, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(4), 222-230. magiran.com/p2090574
بنفشه ثمری، عیسی محمدی، فضل الله احمدی، تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی درمانی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(4): 222-230. magiran.com/p2090574
Banafshe Samari, Eisa Mohammadi, Fazlollah Ahmadi, Effect of Healing Program on Quality of Life in Chemotherapy Patients, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(4): 222-230. magiran.com/p2090574
بنفشه ثمری، عیسی محمدی، فضل الله احمدی، "تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی درمانی"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 4 (1398): 222-230. magiran.com/p2090574
Banafshe Samari, Eisa Mohammadi, Fazlollah Ahmadi, "Effect of Healing Program on Quality of Life in Chemotherapy Patients", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.4 (2019): 222-230. magiran.com/p2090574
بنفشه ثمری، عیسی محمدی، فضل الله احمدی، (1398). 'تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی درمانی'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(4)، صص.222-230. magiran.com/p2090574
Banafshe Samari, Eisa Mohammadi, Fazlollah Ahmadi, (2019). 'Effect of Healing Program on Quality of Life in Chemotherapy Patients', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(4), pp.222-230. magiran.com/p2090574
بنفشه ثمری؛ عیسی محمدی؛ فضل الله احمدی. "تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر حضور التیام بخش بر کیفیت زندگی بیماران شیمی درمانی". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،4 ، 1398، 222-230. magiran.com/p2090574
Banafshe Samari; Eisa Mohammadi; Fazlollah Ahmadi. "Effect of Healing Program on Quality of Life in Chemotherapy Patients", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 4, 2019, 222-230. magiran.com/p2090574
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال