ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سجاد دانشی، فرنگیس سخنگو، بهروز بهروزی راد، (1398). ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت شده خائیز در فصل زادآوری با استفاده از روش HEP، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(4)، 23-32. magiran.com/p2090846
Seyed Sajad Daneshi, Farangis Sokhango , Behrouz Behrouzirad, (2019). Estimation of the desirability of the whole and goat habitat (Capra aegagrus) in the protected area of Khayyz during the regeneration season using the HEP method, Journal of Animal Environment, 11(4), 23-32. magiran.com/p2090846
سید سجاد دانشی، فرنگیس سخنگو، بهروز بهروزی راد، ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت شده خائیز در فصل زادآوری با استفاده از روش HEP. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(4): 23-32. magiran.com/p2090846
Seyed Sajad Daneshi, Farangis Sokhango , Behrouz Behrouzirad, Estimation of the desirability of the whole and goat habitat (Capra aegagrus) in the protected area of Khayyz during the regeneration season using the HEP method, Journal of Animal Environment, 2019; 11(4): 23-32. magiran.com/p2090846
سید سجاد دانشی، فرنگیس سخنگو، بهروز بهروزی راد، "ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت شده خائیز در فصل زادآوری با استفاده از روش HEP"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 4 (1398): 23-32. magiran.com/p2090846
Seyed Sajad Daneshi, Farangis Sokhango , Behrouz Behrouzirad, "Estimation of the desirability of the whole and goat habitat (Capra aegagrus) in the protected area of Khayyz during the regeneration season using the HEP method", Journal of Animal Environment 11, no.4 (2019): 23-32. magiran.com/p2090846
سید سجاد دانشی، فرنگیس سخنگو، بهروز بهروزی راد، (1398). 'ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت شده خائیز در فصل زادآوری با استفاده از روش HEP'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(4)، صص.23-32. magiran.com/p2090846
Seyed Sajad Daneshi, Farangis Sokhango , Behrouz Behrouzirad, (2019). 'Estimation of the desirability of the whole and goat habitat (Capra aegagrus) in the protected area of Khayyz during the regeneration season using the HEP method', Journal of Animal Environment, 11(4), pp.23-32. magiran.com/p2090846
سید سجاد دانشی؛ فرنگیس سخنگو؛ بهروز بهروزی راد. "ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت شده خائیز در فصل زادآوری با استفاده از روش HEP". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،4 ، 1398، 23-32. magiran.com/p2090846
Seyed Sajad Daneshi; Farangis Sokhango ; Behrouz Behrouzirad. "Estimation of the desirability of the whole and goat habitat (Capra aegagrus) in the protected area of Khayyz during the regeneration season using the HEP method", Journal of Animal Environment, 11, 4, 2019, 23-32. magiran.com/p2090846
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال