ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم گلزار، بهمن شمس اسفندآباد، جعفر مرشدی، مرتضی نادری، سید علی جوزی، (1398). بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(4)، 93-100. magiran.com/p2090856
Ebrahim Golzar , Bahman Shams Esfandabad, Jafar Morshedi, Morteza Naderi, Seyed Ali Jozi, (2019). The Investigation Investigation Diversity of Wintering Water and Shore Birds in Choghakhor Pond, in Chaharmahal and Bakhtiari province, Journal of Animal Environment, 11(4), 93-100. magiran.com/p2090856
ابراهیم گلزار، بهمن شمس اسفندآباد، جعفر مرشدی، مرتضی نادری، سید علی جوزی، بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(4): 93-100. magiran.com/p2090856
Ebrahim Golzar , Bahman Shams Esfandabad, Jafar Morshedi, Morteza Naderi, Seyed Ali Jozi, The Investigation Investigation Diversity of Wintering Water and Shore Birds in Choghakhor Pond, in Chaharmahal and Bakhtiari province, Journal of Animal Environment, 2019; 11(4): 93-100. magiran.com/p2090856
ابراهیم گلزار، بهمن شمس اسفندآباد، جعفر مرشدی، مرتضی نادری، سید علی جوزی، "بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 4 (1398): 93-100. magiran.com/p2090856
Ebrahim Golzar , Bahman Shams Esfandabad, Jafar Morshedi, Morteza Naderi, Seyed Ali Jozi, "The Investigation Investigation Diversity of Wintering Water and Shore Birds in Choghakhor Pond, in Chaharmahal and Bakhtiari province", Journal of Animal Environment 11, no.4 (2019): 93-100. magiran.com/p2090856
ابراهیم گلزار، بهمن شمس اسفندآباد، جعفر مرشدی، مرتضی نادری، سید علی جوزی، (1398). 'بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(4)، صص.93-100. magiran.com/p2090856
Ebrahim Golzar , Bahman Shams Esfandabad, Jafar Morshedi, Morteza Naderi, Seyed Ali Jozi, (2019). 'The Investigation Investigation Diversity of Wintering Water and Shore Birds in Choghakhor Pond, in Chaharmahal and Bakhtiari province', Journal of Animal Environment, 11(4), pp.93-100. magiran.com/p2090856
ابراهیم گلزار؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ جعفر مرشدی؛ مرتضی نادری؛ سید علی جوزی. "بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،4 ، 1398، 93-100. magiran.com/p2090856
Ebrahim Golzar ; Bahman Shams Esfandabad; Jafar Morshedi; Morteza Naderi; Seyed Ali Jozi. "The Investigation Investigation Diversity of Wintering Water and Shore Birds in Choghakhor Pond, in Chaharmahal and Bakhtiari province", Journal of Animal Environment, 11, 4, 2019, 93-100. magiran.com/p2090856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال