ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزیتا کوشافر، احمد سواری، نسرین سخایی، بیتا ارچنگی، فاطمه کریمی اورگانی، (1398). ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(4)، 155-162. magiran.com/p2090864
Azita Koshafar , Ahmad Savari, Nasrin Sakhaei, Bita Archangi, Fatemeh Karimi Organi, (2019). Evaluation of carcinogenicity and non-carcinogenicity of heavy metals in the dominant muscle of Bahmanshir River, Journal of Animal Environment, 11(4), 155-162. magiran.com/p2090864
آزیتا کوشافر، احمد سواری، نسرین سخایی، بیتا ارچنگی، فاطمه کریمی اورگانی، ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(4): 155-162. magiran.com/p2090864
Azita Koshafar , Ahmad Savari, Nasrin Sakhaei, Bita Archangi, Fatemeh Karimi Organi, Evaluation of carcinogenicity and non-carcinogenicity of heavy metals in the dominant muscle of Bahmanshir River, Journal of Animal Environment, 2019; 11(4): 155-162. magiran.com/p2090864
آزیتا کوشافر، احمد سواری، نسرین سخایی، بیتا ارچنگی، فاطمه کریمی اورگانی، "ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 4 (1398): 155-162. magiran.com/p2090864
Azita Koshafar , Ahmad Savari, Nasrin Sakhaei, Bita Archangi, Fatemeh Karimi Organi, "Evaluation of carcinogenicity and non-carcinogenicity of heavy metals in the dominant muscle of Bahmanshir River", Journal of Animal Environment 11, no.4 (2019): 155-162. magiran.com/p2090864
آزیتا کوشافر، احمد سواری، نسرین سخایی، بیتا ارچنگی، فاطمه کریمی اورگانی، (1398). 'ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(4)، صص.155-162. magiran.com/p2090864
Azita Koshafar , Ahmad Savari, Nasrin Sakhaei, Bita Archangi, Fatemeh Karimi Organi, (2019). 'Evaluation of carcinogenicity and non-carcinogenicity of heavy metals in the dominant muscle of Bahmanshir River', Journal of Animal Environment, 11(4), pp.155-162. magiran.com/p2090864
آزیتا کوشافر؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بیتا ارچنگی؛ فاطمه کریمی اورگانی. "ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،4 ، 1398، 155-162. magiran.com/p2090864
Azita Koshafar ; Ahmad Savari; Nasrin Sakhaei; Bita Archangi; Fatemeh Karimi Organi. "Evaluation of carcinogenicity and non-carcinogenicity of heavy metals in the dominant muscle of Bahmanshir River", Journal of Animal Environment, 11, 4, 2019, 155-162. magiran.com/p2090864
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال