ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه کریمیان بهنمیری، کامبیز طاهری آبکنار، یحیی کوچ، علی صالحی، (1398). اثر ترکیب تاج پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر، مجله جنگل ایران، 11(4)، 547-558. magiran.com/p2091022
Atefeh Karimiyan Bahnemiri, Kambiz Taheri Abkenar , Yahya Kooch, Ali Salehi, (2020). The effect of canopy combination in over story on nutrient Contentand microbial indices of soil in Korkoroud forests of Noshahr, Iranian Journal of Forest, 11(4), 547-558. magiran.com/p2091022
عاطفه کریمیان بهنمیری، کامبیز طاهری آبکنار، یحیی کوچ، علی صالحی، اثر ترکیب تاج پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر. مجله جنگل ایران، 1398؛ 11(4): 547-558. magiran.com/p2091022
Atefeh Karimiyan Bahnemiri, Kambiz Taheri Abkenar , Yahya Kooch, Ali Salehi, The effect of canopy combination in over story on nutrient Contentand microbial indices of soil in Korkoroud forests of Noshahr, Iranian Journal of Forest, 2020; 11(4): 547-558. magiran.com/p2091022
عاطفه کریمیان بهنمیری، کامبیز طاهری آبکنار، یحیی کوچ، علی صالحی، "اثر ترکیب تاج پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر"، مجله جنگل ایران 11، شماره 4 (1398): 547-558. magiran.com/p2091022
Atefeh Karimiyan Bahnemiri, Kambiz Taheri Abkenar , Yahya Kooch, Ali Salehi, "The effect of canopy combination in over story on nutrient Contentand microbial indices of soil in Korkoroud forests of Noshahr", Iranian Journal of Forest 11, no.4 (2020): 547-558. magiran.com/p2091022
عاطفه کریمیان بهنمیری، کامبیز طاهری آبکنار، یحیی کوچ، علی صالحی، (1398). 'اثر ترکیب تاج پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر'، مجله جنگل ایران، 11(4)، صص.547-558. magiran.com/p2091022
Atefeh Karimiyan Bahnemiri, Kambiz Taheri Abkenar , Yahya Kooch, Ali Salehi, (2020). 'The effect of canopy combination in over story on nutrient Contentand microbial indices of soil in Korkoroud forests of Noshahr', Iranian Journal of Forest, 11(4), pp.547-558. magiran.com/p2091022
عاطفه کریمیان بهنمیری؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ یحیی کوچ؛ علی صالحی. "اثر ترکیب تاج پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر". مجله جنگل ایران، 11 ،4 ، 1398، 547-558. magiran.com/p2091022
Atefeh Karimiyan Bahnemiri; Kambiz Taheri Abkenar ; Yahya Kooch; Ali Salehi. "The effect of canopy combination in over story on nutrient Contentand microbial indices of soil in Korkoroud forests of Noshahr", Iranian Journal of Forest, 11, 4, 2020, 547-558. magiran.com/p2091022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال