ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی انصاری شهیدی، حسن رضایی جمالویی، امراله ابراهیمی، جلیل عرب خردمند، حبیبه فرخی، (1398). بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر پذیرش درد و خودکارآمدی درد در بیماران تحت جراحی ستون فقرات، فصلنامه بیهوشی و درد، 10(4)، 89-96. magiran.com/p2091060
Mojtaba Ansarishahidi, Hasan Rezayi, Amrollah Abrahemi, Jalil Arbkheradmand, Habibeh Farokhi, (2020). Comparing the Effectiveness of Schema Therapy, Acceptance and Commitment Therapy on Pain Acceptance, Pain Self-Efficacy in Spinal Column Surgery Patients, Journal of Anesthesiology and Pain, 10(4), 89-96. magiran.com/p2091060
مجتبی انصاری شهیدی، حسن رضایی جمالویی، امراله ابراهیمی، جلیل عرب خردمند، حبیبه فرخی، بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر پذیرش درد و خودکارآمدی درد در بیماران تحت جراحی ستون فقرات. فصلنامه بیهوشی و درد، 1398؛ 10(4): 89-96. magiran.com/p2091060
Mojtaba Ansarishahidi, Hasan Rezayi, Amrollah Abrahemi, Jalil Arbkheradmand, Habibeh Farokhi, Comparing the Effectiveness of Schema Therapy, Acceptance and Commitment Therapy on Pain Acceptance, Pain Self-Efficacy in Spinal Column Surgery Patients, Journal of Anesthesiology and Pain, 2020; 10(4): 89-96. magiran.com/p2091060
مجتبی انصاری شهیدی، حسن رضایی جمالویی، امراله ابراهیمی، جلیل عرب خردمند، حبیبه فرخی، "بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر پذیرش درد و خودکارآمدی درد در بیماران تحت جراحی ستون فقرات"، فصلنامه بیهوشی و درد 10، شماره 4 (1398): 89-96. magiran.com/p2091060
Mojtaba Ansarishahidi, Hasan Rezayi, Amrollah Abrahemi, Jalil Arbkheradmand, Habibeh Farokhi, "Comparing the Effectiveness of Schema Therapy, Acceptance and Commitment Therapy on Pain Acceptance, Pain Self-Efficacy in Spinal Column Surgery Patients", Journal of Anesthesiology and Pain 10, no.4 (2020): 89-96. magiran.com/p2091060
مجتبی انصاری شهیدی، حسن رضایی جمالویی، امراله ابراهیمی، جلیل عرب خردمند، حبیبه فرخی، (1398). 'بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر پذیرش درد و خودکارآمدی درد در بیماران تحت جراحی ستون فقرات'، فصلنامه بیهوشی و درد، 10(4)، صص.89-96. magiran.com/p2091060
Mojtaba Ansarishahidi, Hasan Rezayi, Amrollah Abrahemi, Jalil Arbkheradmand, Habibeh Farokhi, (2020). 'Comparing the Effectiveness of Schema Therapy, Acceptance and Commitment Therapy on Pain Acceptance, Pain Self-Efficacy in Spinal Column Surgery Patients', Journal of Anesthesiology and Pain, 10(4), pp.89-96. magiran.com/p2091060
مجتبی انصاری شهیدی؛ حسن رضایی جمالویی؛ امراله ابراهیمی؛ جلیل عرب خردمند؛ حبیبه فرخی. "بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر پذیرش درد و خودکارآمدی درد در بیماران تحت جراحی ستون فقرات". فصلنامه بیهوشی و درد، 10 ،4 ، 1398، 89-96. magiran.com/p2091060
Mojtaba Ansarishahidi; Hasan Rezayi; Amrollah Abrahemi; Jalil Arbkheradmand; Habibeh Farokhi. "Comparing the Effectiveness of Schema Therapy, Acceptance and Commitment Therapy on Pain Acceptance, Pain Self-Efficacy in Spinal Column Surgery Patients", Journal of Anesthesiology and Pain, 10, 4, 2020, 89-96. magiran.com/p2091060
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال