ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا تیموری، اکبر رضایی، علی محمدزاده، (1398). مقایسه امید، انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، 7-35. magiran.com/p2091114
L Teimouri , A Rezaei, A Mohammadzadeh, (2020). A comparative study of hope, academic achievement motivation, and academic self-concept among students with and without learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 9(2), 7-35. magiran.com/p2091114
لیلا تیموری، اکبر رضایی، علی محمدزاده، مقایسه امید، انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1398؛ 9(2): 7-35. magiran.com/p2091114
L Teimouri , A Rezaei, A Mohammadzadeh, A comparative study of hope, academic achievement motivation, and academic self-concept among students with and without learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 2020; 9(2): 7-35. magiran.com/p2091114
لیلا تیموری، اکبر رضایی، علی محمدزاده، "مقایسه امید، انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری 9، شماره 2 (1398): 7-35. magiran.com/p2091114
L Teimouri , A Rezaei, A Mohammadzadeh, "A comparative study of hope, academic achievement motivation, and academic self-concept among students with and without learning disabilities", Journal of Learning Disabilities 9, no.2 (2020): 7-35. magiran.com/p2091114
لیلا تیموری، اکبر رضایی، علی محمدزاده، (1398). 'مقایسه امید، انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص'، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، صص.7-35. magiran.com/p2091114
L Teimouri , A Rezaei, A Mohammadzadeh, (2020). 'A comparative study of hope, academic achievement motivation, and academic self-concept among students with and without learning disabilities', Journal of Learning Disabilities, 9(2), pp.7-35. magiran.com/p2091114
لیلا تیموری؛ اکبر رضایی؛ علی محمدزاده. "مقایسه امید، انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص". فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9 ،2 ، 1398، 7-35. magiran.com/p2091114
L Teimouri ; A Rezaei; A Mohammadzadeh. "A comparative study of hope, academic achievement motivation, and academic self-concept among students with and without learning disabilities", Journal of Learning Disabilities, 9, 2, 2020, 7-35. magiran.com/p2091114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال