ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز شهبازی، هادی کرامتی، هادی هاشمی، منیژه کاوه، (1398). اثربخشی داستان گویی بر خلاقیت کلامی و آگاهی واج شناختی دانش آموزان نارساخوان، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، 36-57. magiran.com/p2091115
S Shahbazi, H Keramati , H Hashemie, M Kaveh, (2020). The effectiveness of storytelling method in verbal creativity and phonological awareness of dyslexic students, Journal of Learning Disabilities, 9(2), 36-57. magiran.com/p2091115
ساناز شهبازی، هادی کرامتی، هادی هاشمی، منیژه کاوه، اثربخشی داستان گویی بر خلاقیت کلامی و آگاهی واج شناختی دانش آموزان نارساخوان. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1398؛ 9(2): 36-57. magiran.com/p2091115
S Shahbazi, H Keramati , H Hashemie, M Kaveh, The effectiveness of storytelling method in verbal creativity and phonological awareness of dyslexic students, Journal of Learning Disabilities, 2020; 9(2): 36-57. magiran.com/p2091115
ساناز شهبازی، هادی کرامتی، هادی هاشمی، منیژه کاوه، "اثربخشی داستان گویی بر خلاقیت کلامی و آگاهی واج شناختی دانش آموزان نارساخوان"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری 9، شماره 2 (1398): 36-57. magiran.com/p2091115
S Shahbazi, H Keramati , H Hashemie, M Kaveh, "The effectiveness of storytelling method in verbal creativity and phonological awareness of dyslexic students", Journal of Learning Disabilities 9, no.2 (2020): 36-57. magiran.com/p2091115
ساناز شهبازی، هادی کرامتی، هادی هاشمی، منیژه کاوه، (1398). 'اثربخشی داستان گویی بر خلاقیت کلامی و آگاهی واج شناختی دانش آموزان نارساخوان'، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، صص.36-57. magiran.com/p2091115
S Shahbazi, H Keramati , H Hashemie, M Kaveh, (2020). 'The effectiveness of storytelling method in verbal creativity and phonological awareness of dyslexic students', Journal of Learning Disabilities, 9(2), pp.36-57. magiran.com/p2091115
ساناز شهبازی؛ هادی کرامتی؛ هادی هاشمی؛ منیژه کاوه. "اثربخشی داستان گویی بر خلاقیت کلامی و آگاهی واج شناختی دانش آموزان نارساخوان". فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9 ،2 ، 1398، 36-57. magiran.com/p2091115
S Shahbazi; H Keramati ; H Hashemie; M Kaveh. "The effectiveness of storytelling method in verbal creativity and phonological awareness of dyslexic students", Journal of Learning Disabilities, 9, 2, 2020, 36-57. magiran.com/p2091115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال