ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صدری دمیرچی، داود فتحی، منیژه هاشمی مهر، (1398). ارائه مدل سبک های دلبستگی و پیوستگی و انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری با میانجی گری تمایز یافتگی زوجین، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، 58-80. magiran.com/p2091116
A Sadri Damirchi , D Fathi, M Hashemi Mehr, (2020). Investigating the role of mediation of differentiation in attachment styles and affiliation-family adaptation with marital disturbance of parents with special learning disorders, Journal of Learning Disabilities, 9(2), 58-80. magiran.com/p2091116
اسماعیل صدری دمیرچی، داود فتحی، منیژه هاشمی مهر، ارائه مدل سبک های دلبستگی و پیوستگی و انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری با میانجی گری تمایز یافتگی زوجین. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1398؛ 9(2): 58-80. magiran.com/p2091116
A Sadri Damirchi , D Fathi, M Hashemi Mehr, Investigating the role of mediation of differentiation in attachment styles and affiliation-family adaptation with marital disturbance of parents with special learning disorders, Journal of Learning Disabilities, 2020; 9(2): 58-80. magiran.com/p2091116
اسماعیل صدری دمیرچی، داود فتحی، منیژه هاشمی مهر، "ارائه مدل سبک های دلبستگی و پیوستگی و انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری با میانجی گری تمایز یافتگی زوجین"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری 9، شماره 2 (1398): 58-80. magiran.com/p2091116
A Sadri Damirchi , D Fathi, M Hashemi Mehr, "Investigating the role of mediation of differentiation in attachment styles and affiliation-family adaptation with marital disturbance of parents with special learning disorders", Journal of Learning Disabilities 9, no.2 (2020): 58-80. magiran.com/p2091116
اسماعیل صدری دمیرچی، داود فتحی، منیژه هاشمی مهر، (1398). 'ارائه مدل سبک های دلبستگی و پیوستگی و انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری با میانجی گری تمایز یافتگی زوجین'، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، صص.58-80. magiran.com/p2091116
A Sadri Damirchi , D Fathi, M Hashemi Mehr, (2020). 'Investigating the role of mediation of differentiation in attachment styles and affiliation-family adaptation with marital disturbance of parents with special learning disorders', Journal of Learning Disabilities, 9(2), pp.58-80. magiran.com/p2091116
اسماعیل صدری دمیرچی؛ داود فتحی؛ منیژه هاشمی مهر. "ارائه مدل سبک های دلبستگی و پیوستگی و انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری با میانجی گری تمایز یافتگی زوجین". فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9 ،2 ، 1398، 58-80. magiran.com/p2091116
A Sadri Damirchi ; D Fathi; M Hashemi Mehr. "Investigating the role of mediation of differentiation in attachment styles and affiliation-family adaptation with marital disturbance of parents with special learning disorders", Journal of Learning Disabilities, 9, 2, 2020, 58-80. magiran.com/p2091116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال