ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش فرهنگ رنجبر، فریبرز درتاج، اسماعیل سعدی پور، علی دلاور، (1398). طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، 81-94. magiran.com/p2091117
M Farhang Ranjbar, F Dortaj , I Saadi Pour, A Delavar, (2020). Designing an educational program for teaching computer-based mathematical concepts to improve students' visual-spatial perception (eye and hand coordination) and comparing its effectiveness with traditional teaching methods, Journal of Learning Disabilities, 9(2), 81-94. magiran.com/p2091117
مهرنوش فرهنگ رنجبر، فریبرز درتاج، اسماعیل سعدی پور، علی دلاور، طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1398؛ 9(2): 81-94. magiran.com/p2091117
M Farhang Ranjbar, F Dortaj , I Saadi Pour, A Delavar, Designing an educational program for teaching computer-based mathematical concepts to improve students' visual-spatial perception (eye and hand coordination) and comparing its effectiveness with traditional teaching methods, Journal of Learning Disabilities, 2020; 9(2): 81-94. magiran.com/p2091117
مهرنوش فرهنگ رنجبر، فریبرز درتاج، اسماعیل سعدی پور، علی دلاور، "طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری 9، شماره 2 (1398): 81-94. magiran.com/p2091117
M Farhang Ranjbar, F Dortaj , I Saadi Pour, A Delavar, "Designing an educational program for teaching computer-based mathematical concepts to improve students' visual-spatial perception (eye and hand coordination) and comparing its effectiveness with traditional teaching methods", Journal of Learning Disabilities 9, no.2 (2020): 81-94. magiran.com/p2091117
مهرنوش فرهنگ رنجبر، فریبرز درتاج، اسماعیل سعدی پور، علی دلاور، (1398). 'طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی'، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، صص.81-94. magiran.com/p2091117
M Farhang Ranjbar, F Dortaj , I Saadi Pour, A Delavar, (2020). 'Designing an educational program for teaching computer-based mathematical concepts to improve students' visual-spatial perception (eye and hand coordination) and comparing its effectiveness with traditional teaching methods', Journal of Learning Disabilities, 9(2), pp.81-94. magiran.com/p2091117
مهرنوش فرهنگ رنجبر؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور. "طراحی برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی (مولفه هماهنگی چشم و دست) دانش آموزان با اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش سنتی". فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9 ،2 ، 1398، 81-94. magiran.com/p2091117
M Farhang Ranjbar; F Dortaj ; I Saadi Pour; A Delavar. "Designing an educational program for teaching computer-based mathematical concepts to improve students' visual-spatial perception (eye and hand coordination) and comparing its effectiveness with traditional teaching methods", Journal of Learning Disabilities, 9, 2, 2020, 81-94. magiran.com/p2091117
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال