ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرناز کرمعلیان، سید عباس حقایق، سعید رحیمی پردنجانی، (1398). اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال یادگیری، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، 95-115. magiran.com/p2091118
M Karamalian, S.A Haghayegh , S Rahimi Pardanjani, (2020). The effectiveness of child-centered game therapy on working memory and processing speed of children with learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 9(2), 95-115. magiran.com/p2091118
مهرناز کرمعلیان، سید عباس حقایق، سعید رحیمی پردنجانی، اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1398؛ 9(2): 95-115. magiran.com/p2091118
M Karamalian, S.A Haghayegh , S Rahimi Pardanjani, The effectiveness of child-centered game therapy on working memory and processing speed of children with learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 2020; 9(2): 95-115. magiran.com/p2091118
مهرناز کرمعلیان، سید عباس حقایق، سعید رحیمی پردنجانی، "اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال یادگیری"، فصلنامه ناتوانی های یادگیری 9، شماره 2 (1398): 95-115. magiran.com/p2091118
M Karamalian, S.A Haghayegh , S Rahimi Pardanjani, "The effectiveness of child-centered game therapy on working memory and processing speed of children with learning disabilities", Journal of Learning Disabilities 9, no.2 (2020): 95-115. magiran.com/p2091118
مهرناز کرمعلیان، سید عباس حقایق، سعید رحیمی پردنجانی، (1398). 'اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال یادگیری'، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9(2)، صص.95-115. magiran.com/p2091118
M Karamalian, S.A Haghayegh , S Rahimi Pardanjani, (2020). 'The effectiveness of child-centered game therapy on working memory and processing speed of children with learning disabilities', Journal of Learning Disabilities, 9(2), pp.95-115. magiran.com/p2091118
مهرناز کرمعلیان؛ سید عباس حقایق؛ سعید رحیمی پردنجانی. "اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر حافظه فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال یادگیری". فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 9 ،2 ، 1398، 95-115. magiran.com/p2091118
M Karamalian; S.A Haghayegh ; S Rahimi Pardanjani. "The effectiveness of child-centered game therapy on working memory and processing speed of children with learning disabilities", Journal of Learning Disabilities, 9, 2, 2020, 95-115. magiran.com/p2091118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال