ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت روشنایی، محمد عباسی، مهدی رازی، (1398). شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر همدان طی سال های 1380 تا 1396، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 12(4)، 31-38. magiran.com/p2091175
Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodrat Roshanaei, Mohammad Abbasi, Mahdi Razi, (2019). Factors Affecting Survival in Patients with Breast Cancer in Hamedan Province from 2001 to 2018, Iranian Journal of Breast Diseases, 12(4), 31-38. magiran.com/p2091175
رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت روشنایی، محمد عباسی، مهدی رازی، شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر همدان طی سال های 1380 تا 1396. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 1398؛ 12(4): 31-38. magiran.com/p2091175
Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodrat Roshanaei, Mohammad Abbasi, Mahdi Razi, Factors Affecting Survival in Patients with Breast Cancer in Hamedan Province from 2001 to 2018, Iranian Journal of Breast Diseases, 2019; 12(4): 31-38. magiran.com/p2091175
رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت روشنایی، محمد عباسی، مهدی رازی، "شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر همدان طی سال های 1380 تا 1396"، فصلنامه بیماری های پستان ایران 12، شماره 4 (1398): 31-38. magiran.com/p2091175
Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodrat Roshanaei, Mohammad Abbasi, Mahdi Razi, "Factors Affecting Survival in Patients with Breast Cancer in Hamedan Province from 2001 to 2018", Iranian Journal of Breast Diseases 12, no.4 (2019): 31-38. magiran.com/p2091175
رسول نجفی، فاطمه امیری، قدرت روشنایی، محمد عباسی، مهدی رازی، (1398). 'شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر همدان طی سال های 1380 تا 1396'، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 12(4)، صص.31-38. magiran.com/p2091175
Rasoul Najafi, Fatemeh Amiri, Ghodrat Roshanaei, Mohammad Abbasi, Mahdi Razi, (2019). 'Factors Affecting Survival in Patients with Breast Cancer in Hamedan Province from 2001 to 2018', Iranian Journal of Breast Diseases, 12(4), pp.31-38. magiran.com/p2091175
رسول نجفی؛ فاطمه امیری؛ قدرت روشنایی؛ محمد عباسی؛ مهدی رازی. "شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان شهر همدان طی سال های 1380 تا 1396". فصلنامه بیماری های پستان ایران، 12 ،4 ، 1398، 31-38. magiran.com/p2091175
Rasoul Najafi; Fatemeh Amiri; Ghodrat Roshanaei; Mohammad Abbasi; Mahdi Razi. "Factors Affecting Survival in Patients with Breast Cancer in Hamedan Province from 2001 to 2018", Iranian Journal of Breast Diseases, 12, 4, 2019, 31-38. magiran.com/p2091175
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال