ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه باقری روچی، فاطمه محمدی، مریم مافی، سیده آمنه مطلبی، (1398). شیوع سقوط در منزل و عوامل بیرونی مرتبط با آن در سالمندان شهر قزوین، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(5)، 440-451. magiran.com/p2091187
Ameneh Bagheri Ruchi, Fatemeh Mohammadi, Maryam Mafi, Seyedeh Ameneh Motalebi, (2020). Prevalence and External Factors of Home Falls among the Elderly in Qazvin, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(5), 440-451. magiran.com/p2091187
آمنه باقری روچی، فاطمه محمدی، مریم مافی، سیده آمنه مطلبی، شیوع سقوط در منزل و عوامل بیرونی مرتبط با آن در سالمندان شهر قزوین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1398؛ 23(5): 440-451. magiran.com/p2091187
Ameneh Bagheri Ruchi, Fatemeh Mohammadi, Maryam Mafi, Seyedeh Ameneh Motalebi, Prevalence and External Factors of Home Falls among the Elderly in Qazvin, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2020; 23(5): 440-451. magiran.com/p2091187
آمنه باقری روچی، فاطمه محمدی، مریم مافی، سیده آمنه مطلبی، "شیوع سقوط در منزل و عوامل بیرونی مرتبط با آن در سالمندان شهر قزوین"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23، شماره 5 (1398): 440-451. magiran.com/p2091187
Ameneh Bagheri Ruchi, Fatemeh Mohammadi, Maryam Mafi, Seyedeh Ameneh Motalebi, "Prevalence and External Factors of Home Falls among the Elderly in Qazvin", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 23, no.5 (2020): 440-451. magiran.com/p2091187
آمنه باقری روچی، فاطمه محمدی، مریم مافی، سیده آمنه مطلبی، (1398). 'شیوع سقوط در منزل و عوامل بیرونی مرتبط با آن در سالمندان شهر قزوین'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(5)، صص.440-451. magiran.com/p2091187
Ameneh Bagheri Ruchi, Fatemeh Mohammadi, Maryam Mafi, Seyedeh Ameneh Motalebi, (2020). 'Prevalence and External Factors of Home Falls among the Elderly in Qazvin', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(5), pp.440-451. magiran.com/p2091187
آمنه باقری روچی؛ فاطمه محمدی؛ مریم مافی؛ سیده آمنه مطلبی. "شیوع سقوط در منزل و عوامل بیرونی مرتبط با آن در سالمندان شهر قزوین". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23 ،5 ، 1398، 440-451. magiran.com/p2091187
Ameneh Bagheri Ruchi; Fatemeh Mohammadi; Maryam Mafi; Seyedeh Ameneh Motalebi. "Prevalence and External Factors of Home Falls among the Elderly in Qazvin", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23, 5, 2020, 440-451. magiran.com/p2091187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال