ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی یکه فلاح، ساره محمدی، سیامک یعقوبی، مریم مافی، (1398). بررسی ارتباط سطح سرمی فسفر و منیزیم زمان پذیرش با برایندهای بالینی در بیماران ضربه به سر، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(5)، 396-405. magiran.com/p2091190
Leili Yekefallah, Sareh Mohammadi, Siyamak Yaghoubi, Maryam Mafi, (2020). Assessment the Relationship Between Phosphorus and Magnesium, Serum Level With Clinical Outcome in Head Trauma Patients, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(5), 396-405. magiran.com/p2091190
لیلی یکه فلاح، ساره محمدی، سیامک یعقوبی، مریم مافی، بررسی ارتباط سطح سرمی فسفر و منیزیم زمان پذیرش با برایندهای بالینی در بیماران ضربه به سر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1398؛ 23(5): 396-405. magiran.com/p2091190
Leili Yekefallah, Sareh Mohammadi, Siyamak Yaghoubi, Maryam Mafi, Assessment the Relationship Between Phosphorus and Magnesium, Serum Level With Clinical Outcome in Head Trauma Patients, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2020; 23(5): 396-405. magiran.com/p2091190
لیلی یکه فلاح، ساره محمدی، سیامک یعقوبی، مریم مافی، "بررسی ارتباط سطح سرمی فسفر و منیزیم زمان پذیرش با برایندهای بالینی در بیماران ضربه به سر"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23، شماره 5 (1398): 396-405. magiran.com/p2091190
Leili Yekefallah, Sareh Mohammadi, Siyamak Yaghoubi, Maryam Mafi, "Assessment the Relationship Between Phosphorus and Magnesium, Serum Level With Clinical Outcome in Head Trauma Patients", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 23, no.5 (2020): 396-405. magiran.com/p2091190
لیلی یکه فلاح، ساره محمدی، سیامک یعقوبی، مریم مافی، (1398). 'بررسی ارتباط سطح سرمی فسفر و منیزیم زمان پذیرش با برایندهای بالینی در بیماران ضربه به سر'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(5)، صص.396-405. magiran.com/p2091190
Leili Yekefallah, Sareh Mohammadi, Siyamak Yaghoubi, Maryam Mafi, (2020). 'Assessment the Relationship Between Phosphorus and Magnesium, Serum Level With Clinical Outcome in Head Trauma Patients', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(5), pp.396-405. magiran.com/p2091190
لیلی یکه فلاح؛ ساره محمدی؛ سیامک یعقوبی؛ مریم مافی. "بررسی ارتباط سطح سرمی فسفر و منیزیم زمان پذیرش با برایندهای بالینی در بیماران ضربه به سر". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23 ،5 ، 1398، 396-405. magiran.com/p2091190
Leili Yekefallah; Sareh Mohammadi; Siyamak Yaghoubi; Maryam Mafi. "Assessment the Relationship Between Phosphorus and Magnesium, Serum Level With Clinical Outcome in Head Trauma Patients", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23, 5, 2020, 396-405. magiran.com/p2091190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال