ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا طاهری تنجانی، مهناز صحراکاران، کورش اعتماد، (1398). سندرم پای بی قرار در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1397، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(5)، 406-417. magiran.com/p2091191
Parisa Taheri Tanjani, Mahnaz Sahrakaran, Korosh Etemad, (2020). Restless Leg Syndrome in Elderly People with Hypertension in Qazvin in 2018, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(5), 406-417. magiran.com/p2091191
پریسا طاهری تنجانی، مهناز صحراکاران، کورش اعتماد، سندرم پای بی قرار در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1397. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1398؛ 23(5): 406-417. magiran.com/p2091191
Parisa Taheri Tanjani, Mahnaz Sahrakaran, Korosh Etemad, Restless Leg Syndrome in Elderly People with Hypertension in Qazvin in 2018, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2020; 23(5): 406-417. magiran.com/p2091191
پریسا طاهری تنجانی، مهناز صحراکاران، کورش اعتماد، "سندرم پای بی قرار در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1397"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23، شماره 5 (1398): 406-417. magiran.com/p2091191
Parisa Taheri Tanjani, Mahnaz Sahrakaran, Korosh Etemad, "Restless Leg Syndrome in Elderly People with Hypertension in Qazvin in 2018", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 23, no.5 (2020): 406-417. magiran.com/p2091191
پریسا طاهری تنجانی، مهناز صحراکاران، کورش اعتماد، (1398). 'سندرم پای بی قرار در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1397'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(5)، صص.406-417. magiran.com/p2091191
Parisa Taheri Tanjani, Mahnaz Sahrakaran, Korosh Etemad, (2020). 'Restless Leg Syndrome in Elderly People with Hypertension in Qazvin in 2018', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(5), pp.406-417. magiran.com/p2091191
پریسا طاهری تنجانی؛ مهناز صحراکاران؛ کورش اعتماد. "سندرم پای بی قرار در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 1397". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23 ،5 ، 1398، 406-417. magiran.com/p2091191
Parisa Taheri Tanjani; Mahnaz Sahrakaran; Korosh Etemad. "Restless Leg Syndrome in Elderly People with Hypertension in Qazvin in 2018", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23, 5, 2020, 406-417. magiran.com/p2091191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال