ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز باقری، محمد رضا رضوان طلب، عبد الجبار زرگوش نسب، (1398). کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیش گیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 5(1)، 43-60. magiran.com/p2091398
Parviz Bagheri , Mohammad Raza Rezwan Talab, Abdol Jabar Zar Ghosh Nasab, (2019). The Educational applications of Article 8 Iranian Constitution & its Role in preventing Committing Crimes in the Society considering the holy Quran and Hadith, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 5(1), 43-60. magiran.com/p2091398
پرویز باقری، محمد رضا رضوان طلب، عبد الجبار زرگوش نسب، کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیش گیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث. نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 1398؛ 5(1): 43-60. magiran.com/p2091398
Parviz Bagheri , Mohammad Raza Rezwan Talab, Abdol Jabar Zar Ghosh Nasab, The Educational applications of Article 8 Iranian Constitution & its Role in preventing Committing Crimes in the Society considering the holy Quran and Hadith, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2019; 5(1): 43-60. magiran.com/p2091398
پرویز باقری، محمد رضا رضوان طلب، عبد الجبار زرگوش نسب، "کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیش گیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث"، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 5، شماره 1 (1398): 43-60. magiran.com/p2091398
Parviz Bagheri , Mohammad Raza Rezwan Talab, Abdol Jabar Zar Ghosh Nasab, "The Educational applications of Article 8 Iranian Constitution & its Role in preventing Committing Crimes in the Society considering the holy Quran and Hadith", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith 5, no.1 (2019): 43-60. magiran.com/p2091398
پرویز باقری، محمد رضا رضوان طلب، عبد الجبار زرگوش نسب، (1398). 'کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیش گیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث'، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 5(1)، صص.43-60. magiran.com/p2091398
Parviz Bagheri , Mohammad Raza Rezwan Talab, Abdol Jabar Zar Ghosh Nasab, (2019). 'The Educational applications of Article 8 Iranian Constitution & its Role in preventing Committing Crimes in the Society considering the holy Quran and Hadith', Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 5(1), pp.43-60. magiran.com/p2091398
پرویز باقری؛ محمد رضا رضوان طلب؛ عبد الجبار زرگوش نسب. "کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیش گیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث". نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 5 ،1 ، 1398، 43-60. magiran.com/p2091398
Parviz Bagheri ; Mohammad Raza Rezwan Talab; Abdol Jabar Zar Ghosh Nasab. "The Educational applications of Article 8 Iranian Constitution & its Role in preventing Committing Crimes in the Society considering the holy Quran and Hadith", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 5, 1, 2019, 43-60. magiran.com/p2091398
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال