ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه فاخری، حمیدرضا بصیری، (1398). پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تاکید بر آموزه های اسلام (مطالعه موردی باور به بخت و شانس)، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 5(1)، 101-114. magiran.com/p2091401
Fatemeh Fakheri , Hamidreza Basiri, (2019). Implications and Educational Effects of Superstitious Beliefs in Human Life with Emphasis on the Teachings of Islam (Case Study of Belief in Chance and Luck), Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 5(1), 101-114. magiran.com/p2091401
فاطمه فاخری، حمیدرضا بصیری، پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تاکید بر آموزه های اسلام (مطالعه موردی باور به بخت و شانس). نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 1398؛ 5(1): 101-114. magiran.com/p2091401
Fatemeh Fakheri , Hamidreza Basiri, Implications and Educational Effects of Superstitious Beliefs in Human Life with Emphasis on the Teachings of Islam (Case Study of Belief in Chance and Luck), Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2019; 5(1): 101-114. magiran.com/p2091401
فاطمه فاخری، حمیدرضا بصیری، "پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تاکید بر آموزه های اسلام (مطالعه موردی باور به بخت و شانس)"، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 5، شماره 1 (1398): 101-114. magiran.com/p2091401
Fatemeh Fakheri , Hamidreza Basiri, "Implications and Educational Effects of Superstitious Beliefs in Human Life with Emphasis on the Teachings of Islam (Case Study of Belief in Chance and Luck)", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith 5, no.1 (2019): 101-114. magiran.com/p2091401
فاطمه فاخری، حمیدرضا بصیری، (1398). 'پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تاکید بر آموزه های اسلام (مطالعه موردی باور به بخت و شانس)'، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 5(1)، صص.101-114. magiran.com/p2091401
Fatemeh Fakheri , Hamidreza Basiri, (2019). 'Implications and Educational Effects of Superstitious Beliefs in Human Life with Emphasis on the Teachings of Islam (Case Study of Belief in Chance and Luck)', Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 5(1), pp.101-114. magiran.com/p2091401
فاطمه فاخری؛ حمیدرضا بصیری. "پیامدها و آثار تربیتی باورهای خرافی در حیات انسانی با تاکید بر آموزه های اسلام (مطالعه موردی باور به بخت و شانس)". نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 5 ،1 ، 1398، 101-114. magiran.com/p2091401
Fatemeh Fakheri ; Hamidreza Basiri. "Implications and Educational Effects of Superstitious Beliefs in Human Life with Emphasis on the Teachings of Islam (Case Study of Belief in Chance and Luck)", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 5, 1, 2019, 101-114. magiran.com/p2091401
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال