ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش حساس یگانه، رضا شیاری، محمدرضا فتحی، فاطمه ملک، سارا شیاری، (1398). ترومبوزیس به عنوان اولین تظاهر لوکمی در کودکان، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(5)، 485-490. magiran.com/p2091439
Mehrnoush Hassas Yeganeh, Reza Shiari, Mohammad Reza Fathi, Fatemeh Malek, Sara Shiari, (2020). Thrombosis; the First Manifestation of Acute Promyelocytic Leukemia in an 8 –Year- Old Boy: A case report, Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(5), 485-490. magiran.com/p2091439
مهرنوش حساس یگانه، رضا شیاری، محمدرضا فتحی، فاطمه ملک، سارا شیاری، ترومبوزیس به عنوان اولین تظاهر لوکمی در کودکان. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1398؛ 18(5): 485-490. magiran.com/p2091439
Mehrnoush Hassas Yeganeh, Reza Shiari, Mohammad Reza Fathi, Fatemeh Malek, Sara Shiari, Thrombosis; the First Manifestation of Acute Promyelocytic Leukemia in an 8 –Year- Old Boy: A case report, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2020; 18(5): 485-490. magiran.com/p2091439
مهرنوش حساس یگانه، رضا شیاری، محمدرضا فتحی، فاطمه ملک، سارا شیاری، "ترومبوزیس به عنوان اولین تظاهر لوکمی در کودکان"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 18، شماره 5 (1398): 485-490. magiran.com/p2091439
Mehrnoush Hassas Yeganeh, Reza Shiari, Mohammad Reza Fathi, Fatemeh Malek, Sara Shiari, "Thrombosis; the First Manifestation of Acute Promyelocytic Leukemia in an 8 –Year- Old Boy: A case report", Jundishapur Scientific Medical Journal 18, no.5 (2020): 485-490. magiran.com/p2091439
مهرنوش حساس یگانه، رضا شیاری، محمدرضا فتحی، فاطمه ملک، سارا شیاری، (1398). 'ترومبوزیس به عنوان اولین تظاهر لوکمی در کودکان'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18(5)، صص.485-490. magiran.com/p2091439
Mehrnoush Hassas Yeganeh, Reza Shiari, Mohammad Reza Fathi, Fatemeh Malek, Sara Shiari, (2020). 'Thrombosis; the First Manifestation of Acute Promyelocytic Leukemia in an 8 –Year- Old Boy: A case report', Jundishapur Scientific Medical Journal, 18(5), pp.485-490. magiran.com/p2091439
مهرنوش حساس یگانه؛ رضا شیاری؛ محمدرضا فتحی؛ فاطمه ملک؛ سارا شیاری. "ترومبوزیس به عنوان اولین تظاهر لوکمی در کودکان". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 18 ،5 ، 1398، 485-490. magiran.com/p2091439
Mehrnoush Hassas Yeganeh; Reza Shiari; Mohammad Reza Fathi; Fatemeh Malek; Sara Shiari. "Thrombosis; the First Manifestation of Acute Promyelocytic Leukemia in an 8 –Year- Old Boy: A case report", Jundishapur Scientific Medical Journal, 18, 5, 2020, 485-490. magiran.com/p2091439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال