ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم رحیمی کلاته شاه محمد، مسعود همایونی تبریزی، توران اردلان، بهاره هرمزی، (1398). بررسی اثر نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط عصاره ی آبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر رده ی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ارزیابی اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی تونین (PCT) در محیط invivo، مجله فیض، 23(6)، 588-595. magiran.com/p2091478
Ghasem Rahimi, Kalateh, Shah, Mohammad, Masoud Homayouni, Tabrizi, Turan Ardalan, Bahare Hormozi, (2020). Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of hyssopus officinalis on colon cancer cell line (HT-29) and normal cell line (Huvec), and also on proxytonin protein (PCT) in Invivo environment, Feyz, 23(6), 588-595. magiran.com/p2091478
قاسم رحیمی کلاته شاه محمد، مسعود همایونی تبریزی، توران اردلان، بهاره هرمزی، بررسی اثر نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط عصاره ی آبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر رده ی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ارزیابی اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی تونین (PCT) در محیط invivo. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 588-595. magiran.com/p2091478
Ghasem Rahimi, Kalateh, Shah, Mohammad, Masoud Homayouni, Tabrizi, Turan Ardalan, Bahare Hormozi, Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of hyssopus officinalis on colon cancer cell line (HT-29) and normal cell line (Huvec), and also on proxytonin protein (PCT) in Invivo environment, Feyz, 2020; 23(6): 588-595. magiran.com/p2091478
قاسم رحیمی کلاته شاه محمد، مسعود همایونی تبریزی، توران اردلان، بهاره هرمزی، "بررسی اثر نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط عصاره ی آبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر رده ی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ارزیابی اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی تونین (PCT) در محیط invivo"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 588-595. magiran.com/p2091478
Ghasem Rahimi, Kalateh, Shah, Mohammad, Masoud Homayouni, Tabrizi, Turan Ardalan, Bahare Hormozi, "Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of hyssopus officinalis on colon cancer cell line (HT-29) and normal cell line (Huvec), and also on proxytonin protein (PCT) in Invivo environment", Feyz 23, no.6 (2020): 588-595. magiran.com/p2091478
قاسم رحیمی کلاته شاه محمد، مسعود همایونی تبریزی، توران اردلان، بهاره هرمزی، (1398). 'بررسی اثر نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط عصاره ی آبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر رده ی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ارزیابی اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی تونین (PCT) در محیط invivo'، مجله فیض، 23(6)، صص.588-595. magiran.com/p2091478
Ghasem Rahimi, Kalateh, Shah, Mohammad, Masoud Homayouni, Tabrizi, Turan Ardalan, Bahare Hormozi, (2020). 'Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of hyssopus officinalis on colon cancer cell line (HT-29) and normal cell line (Huvec), and also on proxytonin protein (PCT) in Invivo environment', Feyz, 23(6), pp.588-595. magiran.com/p2091478
قاسم رحیمی کلاته شاه محمد؛ مسعود همایونی تبریزی؛ توران اردلان؛ بهاره هرمزی. "بررسی اثر نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط عصاره ی آبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis) بر رده ی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ارزیابی اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی تونین (PCT) در محیط invivo". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 588-595. magiran.com/p2091478
Ghasem Rahimi; Kalateh; Shah; Mohammad; Masoud Homayouni; Tabrizi; Turan Ardalan; Bahare Hormozi. "Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of hyssopus officinalis on colon cancer cell line (HT-29) and normal cell line (Huvec), and also on proxytonin protein (PCT) in Invivo environment", Feyz, 23, 6, 2020, 588-595. magiran.com/p2091478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال