ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما عثمانی، هما محسنی کوچصفهانی، هانیه جلالی، (1398). بررسی اثر هم افزایی عصاره ی پوست میوه ی انار (.Punica granatum L) و کوئرستین بر رده ی سلولی Calu-6 متعلق به سرطان ریه سلول غیرکوچک، مجله فیض، 23(6)، 596-604. magiran.com/p2091479
Shima Osmani, Homa Mohseni, Kouchesfahani, Hanieh Jalali, (2020). Investigating the synergistic effect of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract and quercetin on Calu-6 human lung carcinoma cells, Feyz, 23(6), 596-604. magiran.com/p2091479
شیما عثمانی، هما محسنی کوچصفهانی، هانیه جلالی، بررسی اثر هم افزایی عصاره ی پوست میوه ی انار (.Punica granatum L) و کوئرستین بر رده ی سلولی Calu-6 متعلق به سرطان ریه سلول غیرکوچک. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 596-604. magiran.com/p2091479
Shima Osmani, Homa Mohseni, Kouchesfahani, Hanieh Jalali, Investigating the synergistic effect of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract and quercetin on Calu-6 human lung carcinoma cells, Feyz, 2020; 23(6): 596-604. magiran.com/p2091479
شیما عثمانی، هما محسنی کوچصفهانی، هانیه جلالی، "بررسی اثر هم افزایی عصاره ی پوست میوه ی انار (.Punica granatum L) و کوئرستین بر رده ی سلولی Calu-6 متعلق به سرطان ریه سلول غیرکوچک"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 596-604. magiran.com/p2091479
Shima Osmani, Homa Mohseni, Kouchesfahani, Hanieh Jalali, "Investigating the synergistic effect of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract and quercetin on Calu-6 human lung carcinoma cells", Feyz 23, no.6 (2020): 596-604. magiran.com/p2091479
شیما عثمانی، هما محسنی کوچصفهانی، هانیه جلالی، (1398). 'بررسی اثر هم افزایی عصاره ی پوست میوه ی انار (.Punica granatum L) و کوئرستین بر رده ی سلولی Calu-6 متعلق به سرطان ریه سلول غیرکوچک'، مجله فیض، 23(6)، صص.596-604. magiran.com/p2091479
Shima Osmani, Homa Mohseni, Kouchesfahani, Hanieh Jalali, (2020). 'Investigating the synergistic effect of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract and quercetin on Calu-6 human lung carcinoma cells', Feyz, 23(6), pp.596-604. magiran.com/p2091479
شیما عثمانی؛ هما محسنی کوچصفهانی؛ هانیه جلالی. "بررسی اثر هم افزایی عصاره ی پوست میوه ی انار (.Punica granatum L) و کوئرستین بر رده ی سلولی Calu-6 متعلق به سرطان ریه سلول غیرکوچک". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 596-604. magiran.com/p2091479
Shima Osmani; Homa Mohseni; Kouchesfahani; Hanieh Jalali. "Investigating the synergistic effect of pomegranate (Punica granatum L.) peel extract and quercetin on Calu-6 human lung carcinoma cells", Feyz, 23, 6, 2020, 596-604. magiran.com/p2091479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال