ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا نگارستانی، صدیقه حسین پور دلاور، معصومه عزیزی، محمدعلی آذربایجانی، پروین فرزانگی، (1398). اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت های نر مبتلا به دیابت، مجله فیض، 23(6)، 605-614. magiran.com/p2091480
Hamid Reza Negharestani, Sedigheh Hosseinpour, Masoumeh Azizi, Mohammad Ali Azarbaijani, Parvin Farzanegi, (2020). The effect of combination of regular continuous exercise and resveratrol supplementation on some regulatory and executive factors of hepatocytic apoptosis in male diabetic rats, Feyz, 23(6), 605-614. magiran.com/p2091480
حمیدرضا نگارستانی، صدیقه حسین پور دلاور، معصومه عزیزی، محمدعلی آذربایجانی، پروین فرزانگی، اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت های نر مبتلا به دیابت. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 605-614. magiran.com/p2091480
Hamid Reza Negharestani, Sedigheh Hosseinpour, Masoumeh Azizi, Mohammad Ali Azarbaijani, Parvin Farzanegi, The effect of combination of regular continuous exercise and resveratrol supplementation on some regulatory and executive factors of hepatocytic apoptosis in male diabetic rats, Feyz, 2020; 23(6): 605-614. magiran.com/p2091480
حمیدرضا نگارستانی، صدیقه حسین پور دلاور، معصومه عزیزی، محمدعلی آذربایجانی، پروین فرزانگی، "اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت های نر مبتلا به دیابت"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 605-614. magiran.com/p2091480
Hamid Reza Negharestani, Sedigheh Hosseinpour, Masoumeh Azizi, Mohammad Ali Azarbaijani, Parvin Farzanegi, "The effect of combination of regular continuous exercise and resveratrol supplementation on some regulatory and executive factors of hepatocytic apoptosis in male diabetic rats", Feyz 23, no.6 (2020): 605-614. magiran.com/p2091480
حمیدرضا نگارستانی، صدیقه حسین پور دلاور، معصومه عزیزی، محمدعلی آذربایجانی، پروین فرزانگی، (1398). 'اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت های نر مبتلا به دیابت'، مجله فیض، 23(6)، صص.605-614. magiran.com/p2091480
Hamid Reza Negharestani, Sedigheh Hosseinpour, Masoumeh Azizi, Mohammad Ali Azarbaijani, Parvin Farzanegi, (2020). 'The effect of combination of regular continuous exercise and resveratrol supplementation on some regulatory and executive factors of hepatocytic apoptosis in male diabetic rats', Feyz, 23(6), pp.605-614. magiran.com/p2091480
حمیدرضا نگارستانی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ معصومه عزیزی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ پروین فرزانگی. "اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت های نر مبتلا به دیابت". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 605-614. magiran.com/p2091480
Hamid Reza Negharestani; Sedigheh Hosseinpour; Masoumeh Azizi; Mohammad Ali Azarbaijani; Parvin Farzanegi. "The effect of combination of regular continuous exercise and resveratrol supplementation on some regulatory and executive factors of hepatocytic apoptosis in male diabetic rats", Feyz, 23, 6, 2020, 605-614. magiran.com/p2091480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال