ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر استکی، وحید ولی پور، احسان قهرمانلو، مهدی کارگرفرد، (1398). تاثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن های PGC-1α و Atf2 میتوکندری قشر مغز موش های نر نژاد ویستار، مجله فیض، 23(6)، 615-626. magiran.com/p2091481
Aliakbar Steki, Vahid Valipour, Ehsan Ghahramanlo, Mehdi Kargarfard, (2020). The effect of endurance training in air pollution on the expression of brain cortex PGC-1α and Atf2 genes in Wistar male rats, Feyz, 23(6), 615-626. magiran.com/p2091481
علی اکبر استکی، وحید ولی پور، احسان قهرمانلو، مهدی کارگرفرد، تاثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن های PGC-1α و Atf2 میتوکندری قشر مغز موش های نر نژاد ویستار. مجله فیض، 1398؛ 23(6): 615-626. magiran.com/p2091481
Aliakbar Steki, Vahid Valipour, Ehsan Ghahramanlo, Mehdi Kargarfard, The effect of endurance training in air pollution on the expression of brain cortex PGC-1α and Atf2 genes in Wistar male rats, Feyz, 2020; 23(6): 615-626. magiran.com/p2091481
علی اکبر استکی، وحید ولی پور، احسان قهرمانلو، مهدی کارگرفرد، "تاثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن های PGC-1α و Atf2 میتوکندری قشر مغز موش های نر نژاد ویستار"، مجله فیض 23، شماره 6 (1398): 615-626. magiran.com/p2091481
Aliakbar Steki, Vahid Valipour, Ehsan Ghahramanlo, Mehdi Kargarfard, "The effect of endurance training in air pollution on the expression of brain cortex PGC-1α and Atf2 genes in Wistar male rats", Feyz 23, no.6 (2020): 615-626. magiran.com/p2091481
علی اکبر استکی، وحید ولی پور، احسان قهرمانلو، مهدی کارگرفرد، (1398). 'تاثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن های PGC-1α و Atf2 میتوکندری قشر مغز موش های نر نژاد ویستار'، مجله فیض، 23(6)، صص.615-626. magiran.com/p2091481
Aliakbar Steki, Vahid Valipour, Ehsan Ghahramanlo, Mehdi Kargarfard, (2020). 'The effect of endurance training in air pollution on the expression of brain cortex PGC-1α and Atf2 genes in Wistar male rats', Feyz, 23(6), pp.615-626. magiran.com/p2091481
علی اکبر استکی؛ وحید ولی پور؛ احسان قهرمانلو؛ مهدی کارگرفرد. "تاثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن های PGC-1α و Atf2 میتوکندری قشر مغز موش های نر نژاد ویستار". مجله فیض، 23 ،6 ، 1398، 615-626. magiran.com/p2091481
Aliakbar Steki; Vahid Valipour; Ehsan Ghahramanlo; Mehdi Kargarfard. "The effect of endurance training in air pollution on the expression of brain cortex PGC-1α and Atf2 genes in Wistar male rats", Feyz, 23, 6, 2020, 615-626. magiran.com/p2091481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال